Koninklijk Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep

bron
ministerie van financien
numac
2001003234
pub.
31/05/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid de artikelen 24 en 25 Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van Nasdaq Europe, inzonderheid de artikelen 16 en 17, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de uiterste hoogdringendheid;

Overwegende dat de verandering van de benaming besloten op 30 maart 2001 door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap EASDAQ in Nasdaq Europe, een formeel verschil doet ontstaan met andere wettelijke teksten waarin verwezen wordt naar de vroegere benaming, Dat de rechtszekerheid vereist dat zo spoedig mogelijk wordt verwezennaar de nieuwe naam van de vennootschap en van de markten die door deze worden beheerd, Dat de voorgestelde wijzigingen zuiver formeel zijn en geenszins de gereglementeerde markten beïnvloeden die door de vennootschap worden beheerd;

Op voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep, wordt het woord « EASDAQ » vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001.

Art. 3.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^