Koninklijk Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van de EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
2001003236
pub.
31/05/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van de EASDAQ


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. EASDAQ N.V. heeft, bij beslissing van 30 maart 2001 door de algemene vergadering, haar benaming veranderd.

De nieuwe benaming "Nasdaq Europe" geldt zowel voor de aanduiding van de naamloze vennootschap zelf als om de markten aan te duiden die ze organiseert.

Deze verandering is het gevolg van een belangrijke wijziging in het actionariaat van EASDAQ en meer bepaald van een het nemen van een meerderheidsdeelneming door Nasdaq International Ltd. 2. Het besluit dat vandaag ter handtekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd heeft tot doel, in het huidig besluit de verwijzingen naar het woord "EASDAQ" te vervangen door de woorden "Nasdaq Europe". Deze aanpassing doet in niets afbreuk aan de markten die door deze firma beheerd worden. Het gaat louter om een vormaanpassing om de rechtszekerheid te waarborgen.

Het is hieromtrent nuttig er aan te herinneren dat het koninklijk besluit van 27 november 2000 tot wijziging van het besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ (gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 6 december 2000) de categorieën uitgebreid heeft van de financiële instrumenten die op EASDAQ kunnen verhandeld worden. Die uitbreiding [met dubbele beperking] betrof in het bijzonder de afgeleide financiële instrumenten.

Die uitbreiding heeft echter een tegenstrijdigheid met zich gebracht tussen de [nieuwe] formulering van artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 en de daarbijhorende commentaar in het Verslag aan de Koning voorafgaand aan dit besluit. Het is dus gepast, voor dit specifiek punt, geen rekening meer te houden met het Verslag aan Uwe Majesteit dat het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ voorafgaat. 3. Er dient nog aangestipt te worden dat vier andere koninklijke besluiten, niet voorgelegd aan de beraadslaging van de in Raad bijeengekomen Ministers, op dezelfde wijze en voor dezelfde redenen zullen moeten gewijzigd worden. Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën D. REYNDERS

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van de EASDAQ ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, gewijzigd bij richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, in het bijzonder artikel 30 gewijzigd bij de wet van 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 november 2000;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de uiterste hoogdringendheid;

Overwegende dat de verandering van de benaming besloten op 30 maart 2001 door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap EASDAQ in Nasdaq Europe een formeel verschil doet ontstaan met andere bestuursrechterlijke teksten waarin verwezen wordt naar de vroegere benaming, Dat de rechtszekerheid vereist dat zo spoedig mogelijk wordt verwezennaar de nieuwe naam van de vennootschap en van de markten die door deze worden beheerd, Dat de voorgestelde wijzigingen zuiver formeel zijn en geenszins de gereglementeerde markten beïnvloeden die door de vennootschap worden beheerd, Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ, wordt het woord « EASDAQ » vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Art. 2.In het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 november 2000, het woord « EASDAQ » wordt telkens vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Art. 3.Artikel 2, eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Er wordt onder de benaming « Nasdaq Europe » een secundaire markt voor financiële instrumenten, als bedoeld in artikel 1, 3° van dit besluit opgericht in de zin van artikel 30 van de wet. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001.

Art. 5.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^