Koninklijk Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 17 mei 2001

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021275
pub.
17/05/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2001. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2001 betreffende de aanduiding en de invulling van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 3 mei 2001 van het Hoog Overlegcomité van Sector I;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 10 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 mei 2001;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten wordt opgericht onder het gezag van de Eerste Minister.

Art. 2.§ 1. De Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten heeft tot opdracht : 1° de administratieve en logistieke taken met betrekking tot de voorbereiding en de follow-up van de vergaderingen van de Ministerraad;2° de ondersteuning van de Eerste Minister bij de uitoefening van zijn functie wat de coördinatie en de federale integratie van het beleid betreft;3° de ondersteuning van de Eerste Minister bij de uitoefening van zijn functie wat de coördinatie en de interfederale integratie van het beleid betreft en in het kader van zijn rol als Lid van de Europese Raad;4° de oprichting van een kenniscel en een dienstencentrum voor de communicatie;de organisatie, de uitbouw en de coördinatie van departementsoverschrijdende communicatie en informatie naar en met de burger, de media en de andere beleidsverantwoordelijken; 5° de voogdij over de volgende drie federale culturele instellingen : de Koninklijke Muntschouwburg, het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België;6° de administratieve en logistieke ondersteuning van andere diensten wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet. § 2. De Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten neemt op de datum vastgesteld door de Eerste Minister, de Kanselarij van de Eerste Minister, met uitzondering van het deel van FEDENET, dat aan de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie overgedragen wordt, de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en de Belgische Federale Voorlichtingsdienst over.

Op de datum van de inwerkingtreding van artikel 2, § 1, 5°, neemt de overheidsdienst, bedoeld in het eerste lid, van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. en Middenstand, Energie de dienst belast met de voogdij van de drie voornoemde federale culturele instellingen over.

Art. 3.Het organogram van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten bevat : 1° de voorzitter van het Directiecomité;2° 5 functies -1;3° 4 staffuncties.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 2, § 1, 5°, dat in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende benoeming van de volgende Regering.

Art. 5.Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^