Koninklijk Besluit van 15 mei 2003
gepubliceerd op 08 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022679
pub.
08/07/2003
prom.
15/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1998, 20 mei 1998, 20 juli 2000, 31 januari 2001 en 8 juli 2002;

Gelet op de richtlijn 2002/46/EG van 10 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake voedingssupplementen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzaak verantwoord is voor het omzetten van de richtlijn 2002/46/EG binnen de vastgestelde periode;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 2° wordt door de volgende bepaling vervangen : « 2° voorgedoseerde vorm : de volgende vormen : capsules, pastilles, tabletten, pillen, comprimés, dragees, gelulen, granulen, ouwels en soortgelijke vormen, poederzakjes, drinkbare ampullen, druppelteller flesjes en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden;»; 2° het punt 5° wordt door de volgende bepaling vervangen : « 5° Dienst : het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu;»; 3° een punt 6° wordt toegevoegd, luidend als volgt : « 6° voedingssupplementen : als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten.»

Art. 2.Na artikel 5 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992 wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 5bis.Onze Minister kan de chemische vormen evenals de zuiverheidscriteria vaststellen, waaronder de nutriënten, bij de fabricage van de onder artikel 2 en 3 bedoelde voedingsmiddelen uitsluitend mogen gebruikt worden. »

Art. 3.Aan artikel 6 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder § 2 worden door de volgende bepalingen vervangen : « § 2.Onverminderd de algemene en bijzondere bepalingen inzake etikettering en reclame voor voedingsmiddelen moet de etikettering van de in het artikel 2 bedoelde voedingsmiddelen de volgende vermeldingen bevatten : 1° de benaming : « voedingssupplement »;2° de aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie. Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen portie te spreiden over verschillende dagen.

Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is; 3° een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijkse in te nemen portie;4° een waarschuwing dat de waar buiten het bereik van jonge kinderen moet worden bewaard;5° een vermelding dat voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt;6° de naam van de categorieën van nutriënten, die de waar kenmerken, of informatie betreffende de aard van deze nutriënten;7° het gehalte van de aanwezige nutriënten per in de etikettering aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie. Het gehalte van de aanwezige vitaminen en mineralen wordt aangegeven overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen.

In afwijking van artikel 7, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 8 januari 1992 moet het gehalte van de aanwezige vitaminen en mineralen per in de etikettering aanbevolen dagelijkse te gebruiken portie worden vermeld.

Het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitaminen en mineralen mag grafisch worden weergegeven. »; 2° de § 4 wordt geschrapt.

Art. 4.Artikel 7 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992 wordt door de volgende bepalingen vervangen : «

Art. 7.§ 1. In de etikettering van en in de reclame voor voedingsmiddelen, waar andere stoffen dan nutriënten werden toegevoegd, mogen aan die stoffen geen nutritionele eigenschappen worden toegeschreven. § 2. In de etikettering van en in de reclame voor de in de artikel 2 bedoelde voedingsmiddelen is het verboden : 1° aan het product eigenschappen ter voorkoming, ter behandeling of ter genezing van ziekten en toespelingen op dergelijke eigenschappen toe te schrijven;2° te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.»

Art. 5.In artikel 8, § 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992 wordt punt 3° geschrapt.

Art. 6.Aan bijlage 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.4 wordt geschrapt; 2° punt 2 wordt door de volgende bepaling vervangen : « 2.De voedingsmiddelen waaraan de onder 1.1, 1.2 of 1.3 genoemde stoffen zijn toegevoegd. »

Art. 7.Bij wijze van overgangsmaatregel en dit tot 1 augustus 2005, mogen de voedingsmiddelen, die niet aan de bepalingen van dit besluit voldoen, in de handel worden gebracht mits ze voldoen aan de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 1992.

Art. 8.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^