Koninklijk Besluit van 15 mei 2011
gepubliceerd op 10 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014100
pub.
10/06/2011
prom.
15/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 6, § 2, derde lid, vervangen door de wet van 26 januari 2010, en artikel 37/27, § 5, 3° en 4°, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel sluiten tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 49.385/4 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Art. 2.Aangenomen worden de veiligheidsvereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel vermeld in bijlage.

Art. 3.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen, met uitzondering van artikel 8 en bijlagen I en II; 2° het ministerieel besluit van 9 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel sluiten tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel, met uitzondering van de volgende bepalingen : 1° in deel A - Gemeenschappelijke bepalingen : a) 2.1.4. Onderbreking in de uitoefening van een veiligheidsfunctie; b) 3.2.1.1 Vergunning van bestuurder; c) 3.2.1.2 Vergunningscategorieën; d) 3.2.1.3 Taalvaardigheden; e) 3.2.1.4 Attest van lijnkennis; f) 3.2.1.5 Attest van materieelkennis; g) 4.2.2. Bijzondere bepalingen voor het treinpersoneel; h) 4.3.2. Treinpersoneel; i) in bijlage 1 - Medische en psychologische criteria : 1 Treinbestuurder;j) bijlage 2 - Attest van tewerkstelling van besturingspersoneel;k) bijlage 3 - Vergunning van bestuurder;l) bijlage 4 - Attest van lijnkennis;m) bijlage 5 - Attest van materieelkennis;2° in deel C - Te verwerven bekwaamheden voor de veiligheidsfuncties van het personeel van de IG : 1 Bestuurder.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten die van toepassing zijn op het veiligheidspersoneel

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veligheidspersoneel.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^