Koninklijk Besluit van 15 mei 2018
gepubliceerd op 07 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voo

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200885
pub.
07/06/2018
prom.
15/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200885

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 MEI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de houthandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de houthandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017 Wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142258/CO/125.03)

Artikel 1.Het Paritair Subcomité voor de houthandel, bij toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, wijzigt en coördineert de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel en algemeen bindend verklaard krachtens koninklijk besluit van 10 mei 2001 (Belgisch Staatsblad van 11 december 2001), zoals hierna uiteengezet.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de houthandelsondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de houthandel en op de werklieden en werksters die zij tewerkstellen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013 (113849/CO/125.03). Zij treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van minstens zes maanden en eindigend op 31 december, betekend bij aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" GEWIJZIGDE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN HOOFDSTUK I. - Oprichting en zetel

Artikel 1.Er wordt vanaf 1 januari 1996 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd : "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel".

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd Birminghamstraat 225 te 1070 Anderlecht. HOOFDSTUK II. - Opdracht

Art. 3.Het fonds heeft tot doel de financiering, de toekenning en de uitkering van aanvullende voordelen te verzekeren welke worden vastgesteld door het Paritair Subcomité voor de houthandel ten voordele van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de houthandelsondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de houthandel. Het fonds heeft eveneens tot opdracht : - het financieren en organiseren van de beroepsopleiding van de werknemers en de jongeren; - het bevorderen van initiatieven voor de opleiding en de tewerkstelling van risicogroepen. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 4.De geldmiddelen van het fonds bestaan uit bijdragen welke gestort worden door de werkgevers die de in artikel 3 bedoelde werklieden en werksters tewerkstellen.

Art. 5.De bijdragen worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Art. 6.Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 7.De bijdragen worden door toedoen van het fonds geïnd.

Het fonds is eveneens gemachtigd bijdragen te innen en over te maken aan de vzw Hout Info Bois en de Belgische Houtconfederatie.

Het paritair beheerscomité kan beslissen om de bijdragen te laten innen via de diensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 8.De bijdragen worden berekend en zijn verschuldigd door de werkgever voor elk kwartaal van het burgerlijk jaar. De voor het verstreken kwartaal verschuldigde bijdragen moeten van rechtswege door de werkgever worden betaald ten laatste op de laatste dag van de tweede maand volgend op dit trimester (het debetbericht verzonden door het fonds geldt slechts als herinnering).

Art. 9.De driemaandelijkse bijdragen worden berekend op basis van de driemaandelijkse aangifte die de werkgever dient over te maken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het verlopen kwartaal.

Art. 10.Ingeval de betaling van de bijdragen niet binnen de bij artikel 8 vastgestelde termijnen is verricht of de bij artikel 9 voorgeschreven formaliteiten niet vervuld zijn binnen de vereiste termijnen, is de werkgever van rechtswege verplicht een verhoging met 10 pct. van het bedrag van de verschuldigde bijdragen te betalen.

De bijdragen die niet worden betaald binnen de in artikel 8 vastgestelde termijnen, alsook de desbetreffende verhogingen, brengen van rechtswege verwijlintresten met zich mee volgens de rentevoet voorzien voor sociale bijdragen in toepassing van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

In geval van overmacht, behoorlijk vastgesteld, kan het paritair beheerscomité afzien van de betaling van de verwijlintresten en van de verhogingen van de bijdrage.

In geval van geschil over de betaling van de bijdragen, verhogingen en verwijlintresten, is alleen de rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van het fonds gevestigd is bevoegd.

Art. 11.Het op het einde van het dienstjaar verworven batig saldo is beperkt tot het totaalbedrag van de in datzelfde dienstjaar uitgekeerde voordelen. Het overschot kan aangewend worden voor ristorno's aan de werkgevers en/of een vermindering van de patronale bijdragen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel. HOOFDSTUK IV. - Aard, toekenningsvoorwaarden en uitkeringswijzen van de aanvullende voordelen

Art. 12.De in artikel 3 bedoelde werklieden en werksters hebben recht op aanvullende voordelen, waarvan het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringswijzen worden bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Art. 12bis.De sociale voordelen toegekend door het fonds zijn de volgende : Voordelen aan de werklieden : 1) Aanvullende uitkering van bestaanszekerheid;2) Aanvullende vergoeding bij brugpensioen;3) Anciënniteitspremie;4) Eindejaarspremie;5) Forfaitaire ontslagvergoeding;6) Premie voor nieuwkomers binnen de sector;7) Vergoeding voor permanente vorming;8) Syndicale premie. Voordelen voor de werkgevers : 1) Vergoeding voor vorming.

Art. 13.De uitkering van de aanvullende voordelen mag in generlei geval afhankelijk zijn van de storting door de werkgever van de bijdragen welke hem zijn opgelegd.

Art. 13bis.De toegekende voordelen zijn gratis voor de begunstigden.

Aan de begunstigde mag geen enkele kost ten laste gelegd worden op de ene of andere manier. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 14.Het fonds wordt beheerd door een paritair beheerscomité bestaande uit vier effectieve leden die de beheerders van het fonds zijn.

De helft van de leden wordt aangewezen door en onder de leden van het Paritair Subcomité voor de houthandel die op voordracht van de Nationale Federatie der Houthandelaars benoemd zijn, de andere helft der leden wordt aangewezen door en onder de leden van voormeld paritair subcomité die de werklieden en werksters van deze sector vertegenwoordigen.

De leden van het paritair beheerscomité worden aangewezen voor dezelfde termijn als die van hun mandaat als lid van het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Het paritair beheerscomité wordt aangevuld met vier plaatsvervangende leden, die onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde termijn als de effectieve leden worden aangewezen. Bij tijdelijke verhindering vervangen de plaatsvervangende leden de effectieve leden en vervullen hun mandaat.

De functies van effectief of plaatsvervangend lid van het paritair beheerscomité nemen een einde door ontslag, door overlijden of wanneer het mandaat van lid van het Paritair Subcomité voor de houthandel verstrijkt, of door ontslag gegeven door de verantwoordelijke vereniging. Het nieuwe lid beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

De mandaten van effectief en van plaatsvervangend lid van het paritair beheerscomité kunnen vernieuwd worden onder dezelfde voorwaarden als die waaronder zij zijn toegekend.

Art. 15.De beheerders van het fonds gaan met betrekking tot verplichtingen van het fonds, persoonlijk geen enkele verbintenis aan.

Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun beheersmandaat.

Art. 16.Het paritair beheerscomité telt een voorzitter en een vice-voorzitter.

Het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap worden alternerend georganiseerd tussen de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties en de duur van een mandaat betreft drie jaren.

Art. 17.Het paritair beheerscomité heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer en de administratie van het fonds, onverminderd die welke door de wet of door deze statuten voorbehouden zijn aan het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Het paritair beheerscomité kan een gedeelte van zijn bevoegdheden aan een directeur en aan welke mandataris ook van zijn keuze overdragen.

Het paritair beheerscomité heeft met name als opdracht : 1. de aanwerving en het ontslag van het personeel van het fonds;2. toezicht te houden over en elke nodige maatregel te nemen voor de uitvoering van deze statuten;3. de beheerskosten alsmede het quota der jaarlijkse inkomsten te bepalen die zullen dienen om deze onkosten te dekken;4. elk jaar tijdens de maand juni schriftelijk verslag uit te brengen aan het Paritair Subcomité voor de houthandel over de uitvoering van zijn opdracht. De directeur heeft in het bijzonder als opdracht : 1. de voorbereiding van de agenda van de vergaderingen;2. de uitnodiging van de effectieve en plaatsvervangende leden van het paritaire beheerscomité;de uitnodiging, de agenda en de eventuele documenten worden opgestuurd per gewone post of per elektronische post minstens vijf werkdagen vóór de gezegde vergadering; 3. de redactie en de distributie van het verslag van de vergadering aan de effectieve en plaatsvervangende leden ten laatste één maand na de gezegde vergadering.

Art. 18.Het paritair beheerscomité vergadert ten minste tweemaal per jaar, na oproeping hetzij door de voorzitter die ambtshalve handelt, hetzij na oproeping door de directeur van het fonds, op verzoek van één der vertegenwoordigde organisaties.

Art. 19.De directeur van het fonds woont van rechtswege de vergaderingen van het paritair beheerscomité bij en neemt het secretariaat waar. Hij is niet stemgerechtigd.

Art. 20.Het paritair beheerscomité kan alleen dan geldig beraadslagen, indien iedere partij vertegenwoordigd is.

De beslissingen van het paritair beheerscomité worden genomen met éénparigheid van stemmen der aanwezige leden.

Alleen de effectieve leden en de plaatsvervangende leden die effectieve leden vervangen, zijn stemgerechtigd. HOOFDSTUK VI. - Toezicht

Art. 21.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, wijst het Paritair Subcomité voor de houthandel één of verscheidene accountants aan, ten einde het beheer van het fonds te controleren.

Hij brengt ten minste eens per jaar, in de maand juni, verslag uit over zijn opdracht aan het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Daarbij licht hij het paritair beheerscomité van het fonds regelmatig in over het resultaat van zijn onderzoekingen en doet de aanbevelingen die hij nuttig acht. HOOFDSTUK VII. - Balans en rekeningen

Art. 22.Elk jaar, op 31 december, worden de balans en de rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten. HOOFDSTUK VIII. - Ontbinding en vereffening

Art. 23.De ontbinding van het fonds kan door het Paritair Subcomité voor de houthandel worden uitgesproken. Dit beslist over de bestemming van de goederen en waarde van het fonds na kwijting van het passief, door aan deze goederen en waarden een bestemming te geven overeenkomstig het doel waarvoor het fonds werd opgericht. Het Paritair Subcomité voor de houthandel wijst de in artikel 14 voorziene effectieve leden van het paritair beheerscomité als vereffenaars aan. HOOFDSTUK IX. - Bevoegdheid in geval van geschillen

Art. 24.In geval van geschil tussen de vertegenwoordigers van de arbeiders en van de werkgevers, vindt er eerst een bemiddeling plaats in het paritair comité.

Indien de bemiddeling niet slaagt, komt het de arbeidsrechtbank van de zetel van het fonds toe te oordelen met betrekking tot de geschillen betreffende de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^