Koninklijk Besluit van 15 mei 2018
gepubliceerd op 08 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201130
pub.
08/06/2018
prom.
15/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201130

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 MEI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138782/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, en op hun als werknemers tewerkgesteld gelegenheidspersoneel zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid.

Onder "werknemers" worden verstaan : zowel de arbeiders als arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Lonen

Art. 2.Op 1 januari 2017 is volgend minimum uurloon van toepassing op het in artikel 1 bedoeld gelegenheidspersoneel : 8,84 EUR.

Art. 3.Het in artikel 2 vermelde minimum uurloon en de werkelijk betaalde lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, nr. 133531. HOOFDSTUK III. - Eindejaarspremie

Art. 4.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel, dat in de loop van de referteperiode, lopende van 1 januari tot 31 december van het jaar, minstens 25 dagen heeft aangegeven op de landbouwkaart in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft, ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", recht op een eindejaarspremie van 61,97 EUR. HOOFDSTUK IV. - Getrouwheidspremie

Art. 5.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van het kalenderjaar minstens 15 dagen aangegeven heeft op de landbouwkaart in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" recht op een belastbare getrouwheidspremie gelijk aan 0,50 EUR per gewerkte dag. HOOFDSTUK V. - Syndicale premie

Art. 6.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat aangesloten is bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de landbouw heeft, ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", recht op een syndicale premie van 25,00 EUR indien het recht heeft op een eindejaarspremie zoals bedoeld in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VI. - Forfaitaire jaarlijkse premie

Art. 7.Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar een forfaitaire premie van 5,00 EUR bruto aan het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van de referteperiode, lopende van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar, minstens 25 dagen heeft aangegeven op de landbouwkaart in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen. De betaling gebeurt uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin de hierboven vermelde 25 dagen zijn bereikt. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk (overeenkomst geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132764/CO/144).

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^