Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 21 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende de verplichting inzake de opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011383
pub.
21/11/1997
prom.
15/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende de verplichting inzake de opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op de artikelen 3 en 4;

Gelet op de wet van 20 december 1974 betreffende de budgettaire voorstellen 1974-1975, inzonderheid op de artikelen 71 en 72;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende verplichtingen inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door een klacht van de Europese Commissie die van mening is dat het opleggen van minimale opslag en minimale opslagmiddelen een hinderpaal vormt voor de invoer van aardolieproducten in Belgïe;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende verplichtingen inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^