Koninklijk Besluit van 15 oktober 2008
gepubliceerd op 31 oktober 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende ontslag van de ad interim vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en benoeming van een nieuwe ad interim vertegenwoordiger

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011462
pub.
31/10/2008
prom.
15/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende ontslag van de ad interim vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en benoeming van een nieuwe ad interim vertegenwoordiger


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 76;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998009050 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut sluiten houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999003006 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende aanstelling van de vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2001002172 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, artikel 2, § 2, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie sluiten houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten sluiten houdende ontslag van de vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten;

Overwegende dat aan Mevr. Krista D'Haeseleer, ad interim vertegenwoordiger, eervol ontslag werd gegeven als vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998009050 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut sluiten houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut voorschrijft dat de benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister op basis van een selectieprocedure gebeurt;

Overwegende dat het nodig is, door de dringende noodzakelijkheid, de continuïteit van de controledienst van de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten te verzekeren door de tijdelijke aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger in afwachting van een selectieprocedure;

Overwegende dat de Directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, omwille van zijn hiërarchische positie en zijn ervaring, aan het profiel beantwoordt om de continuïteit en de doeltreffendheid van de door de wet vereiste controle te verzekeren;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat als vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten wordt verleend aan Mevr. Krista D'Haeseleer.

Art. 2.De Directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot ad interim vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^