Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 20 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013841
pub.
20/11/2017
prom.
15/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013841

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 3ter, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008 en vervangen bij de wet van 10 april 2014 ;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2017 ;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen; artikel 1 ;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 33 en 121 tot 124 ;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, artikel 11 ;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van drieëntachtigduizend euro (€ 83.000), aan te rekenen op basisallocatie 52/22.33.00.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna "de FOD" genoemd, voor het begrotingsjaar 2017, toegekend aan: De instelling van openbaar nut die 0406.729.809 als ondernemingsnummer kreeg toegewezen, "Croix-Rouge de Belgique", in het Nederlands "Belgische Rode Kruis" en in het Duits "Belgisches Rotes Kreuz" genaamd, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Stallestraat 96, die de rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wet van 30 maart 1891 geniet en waarvan de gewijzigde statuten goedgekeurd zijn door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis, door het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis en door het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2004 houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003, hierna "het Belgische Rode Kruis" genoemd.

Art. 2.§ 1. Voor deze toelage verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe in het kader van artikel 11, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen een dienst voor dringende psychosociale interventie te organiseren en te handhaven overeenkomstig het monodisciplinaire plan dat is opgesteld voor de discipline 2 bedoeld in artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit.

Het Belgische Rode Kruis verbindt zich er tevens toe de FOD zijn expertise en wetenschappelijke kennis aan te bieden bij het beheer van het psychosociale luik van noodsituaties. § 2. De organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie omvat inzonderheid: 1° gezien haar statuut als helper van de overheid, en als structurele partner in de rampenhulpverlening op Belgisch grondgebied, het geven van advies en ondersteuning bij het opstellen van het voornoemde monodisciplinaire plan;2° het uitwerken en verstrekken van opleidingen voor de hulpverleners (met name het personeel en de vrijwilligers van het Belgische Rode Kruis), de leden van Psychosociale Hulpverleningsnetwerken en de gemeenten over de thema's die door de FOD worden bepaald op basis van het voornoemde monodisciplinaire plan en de door de FOD uitgevaardigde richtlijnen;3° het geven van advies en ondersteuning bij de operationele uitvoering van de verschillende noodplannen bedoeld in artikel 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006 (algemene en bijzondere nood- en interventieplannen) en van de psychosociale hulpverlening in de situaties bedoeld in artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, zowel in een preventieve fase als in een acute fase;4° de organisatie en de instandhouding van een ononderbroken bereikbare permanentie, teneinde de in artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006 bedoelde diensten te ondersteunen en de eigen middelen te mobiliseren in de situaties bedoeld in artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit;5° de terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel op het vlak van de psychosociale hulpverlening voor de FOD en de personen of organisaties die zij aanwijst als hulpverleners overeenkomstig artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006;6° de interventie ter plaatse en de uitvoering van het voornoemde monodisciplinaire plan, teneinde dringende psychosociale zorg te verstrekken in samenwerking met de hulpverleners op gemeentelijk en provinciaal niveau.Deze interventie en uitvoering kunnen plaatsvinden tijdens een oefensituatie of een reële situatie en omvatten inzonderheid de medewerking op operationeel gebied aan de coördinatie van de onmiddellijke psychosociale zorg ter plaatse, de identificatie en de lokalisering van de betrokkenen alsook de opvang van en de bijstand aan de betrokkenen.

Art. 3.§ 1. Het Belgische Rode Kruis heeft het recht een verzoek van de FOD te weigeren indien de aard van de gevraagde interventie niet overeenstemt met de bevoegdheden, de fundamentele principes van het Belgische Rode Kruis of de opdrachten waarmee het in het kader van het voornoemde monodisciplinaire plan is belast of indien dit verzoek de erkende actiecapaciteit van het Belgische Rode Kruis overschrijdt. Het Belgische Rode Kruis zal deze weigering onmiddellijk kenbaar maken aan het diensthoofd Dringende Hulp en nadien omstandig schriftelijk motiveren. § 2. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden toevertrouwd aan door het Belgische Rode Kruis gecertifieerde deskundigen die een ruime expertise hebben aangetoond met betrekking tot de problematiek van de psychosociale hulpverlening en die over alle nodige kennis beschikken om deze opdrachten te volbrengen.

Om secundaire taken uit te voeren, kan het Belgische Rode Kruis enkel op zijn eigen verantwoordelijkheid minder gekwalificeerd personeel dan dat vermeld in het eerste lid inzetten voor zover het voldoende geschikt is voor de toegewezen taken. § 3. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden over het hele Belgische grondgebied uitgevoerd. § 4. De FOD zal het Belgische Rode Kruis een bureau, vergaderruimten en vergadermateriaal ter beschikking stellen met het oog op eventuele prestaties binnen de FOD zelf wanneer de behoeften van de opdracht dat vereisen.

Art. 4.§ 1. De psychosociale activiteiten in het kader van dit besluit vormen het voorwerp van een door het Belgische Rode Kruis opgemaakt jaarlijks rapport.

De Dienst Dringende Hulp van de FOD, inzonderheid de Psychosociale Managers, coördineert, met de hulp van de crisismanagers, een evaluatie van de prestaties van de diverse betrokken partijen in het kader van de operationele activiteiten, volgens een modelrapport voorgesteld door de FOD. § 2. Er zal een Begeleidingscomité worden opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD en het Belgische Rode Kruis en dat minstens twee keer per jaar samenkomt. Deze prestaties kunnen niet door het Rode Kruis worden aangerekend.

Art. 5.De inlichtingen, teksten en resultaten die het Belgische Rode Kruis in het kader van de gesubsidieerde opdrachten genereert, zijn het eigendom van de FOD en mogen door het Belgische Rode Kruis uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FOD.

Art. 6.Het Belgische Rode Kruis wendt de middelen die hem ter beschikking zijn gesteld voor de psychosociale interventies bedoeld in artikel 2, § 2, 5) en 6), enkel aan indien: 1° de vraag om interventie exclusief uitgaat van één van de bevoegde verantwoordelijken die overeenkomstig het voornoemde monodisciplinaire plan zijn aangewezen; en/of 2° de geplande interventie exclusief wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de hulpverleners bedoeld in artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006.

Art. 7.§ 1. De in artikel 1 bedoelde toelage dekt de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. § 2. De uitbetaling van het bedrag vermeld in artikel 1 zal, in twee delen, als volgt gebeuren: 1° een voorschot gelijk aan 20 % van de toelage zal gestort worden van zodra dit besluit is gepubliceerd en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis om de kosten inzake permanentie en opleiding te dekken;2° het saldo zal vereffend worden na validatie door de administratie van de door het Belgische Rode Kruis voorgelegde bewijsstukken en na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van het Belgische Rode Kruis.De bewijsstukken en de schuldvordering dienen ten laatste tegen 1 juli 2018 bezorgd te worden op het volgende adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation II - V. Hortaplein 40 bus 10 1060 Brussel. § 3. Onder bewijsstuk wordt minstens het in artikel 4 bedoelde interventieverslag bedoeld waarin de uren waarop de medewerkers worden opgeroepen en afgelost, worden verduidelijkt en eventueel de aftrekstaat van de werkelijke interventiekosten en de kosten voor het organiseren van de teams of de werkelijke opleidingskosten. § 4. Vóór de vereffening worden de aldus voorgelegde schuldvorderingen met betrekking tot de kosten bedoeld in § 2, 2°, geviseerd door de betrokken Psychosociale Managers. § 5. Alle sommen worden betaald op rekeningnummer BE66 2100 9121 7943, geopend op naam van het Belgische Rode Kruis. § 6. Indien het bedrag verantwoord door de boekhoudkundige stukken lager is dan het bedrag voorzien in artikel 1, is het Belgische Rode Kruis, overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, gehouden de teveel ontvangen sommen terug te betalen aan de FOD, binnen de maand na ontvangst van de afrekening aan hen opgestuurd door de dienst Dringende Hulp.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^