Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 08 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031584
pub.
08/12/2017
prom.
15/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031584

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 2017;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk Besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 48.000 euro, ingeschreven op artikel 21.3300.02, afdeling 52, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op begrotingsjaar 2017, wordt toegekend aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, waarvan de kantoren zich bevinden in het Antigifcentrum, Militair Ziekenhuis Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussel (IBAN BE39 3101 4372 7919), ondernemingsnummer BE 0409.140.951, als toelage voor de activiteiten voor het houden van een register van koolstofmonoxide intoxicaties in België.

Art. 2.§ 1. Deze toelage moet het centrum in de mogelijkheid stellen om prioritair de surveillance te organiseren van ongevallen en overlijdens veroorzaakt door koolstofmonoxide in België om aldus te kunnen meewerken aan de epidemiologische analyse van deze problematiek en om bestanddelen voor de beleidsvorming aan te brengen.

Deze toelage omvat de volgende activiteiten: 1° aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Gezondheidszorg, wetenschappelijk gefundeerde, nationale epidemiologische statistieken verschaffen, gebaseerd op het ziekte- en sterftecijfer ten gevolge van de blootstelling aan koolstofmonoxide of koolstofmonoxide-intoxicatie;2° het nationaal register van gevallen beheren;3° een verslag in het Frans en in het Nederlands bezorgen aan de Minister van Volksgezondheid via de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;4° het op gedetailleerde wijze ontwikkelen van minstens twee preventiemaatregelen tegen koolstofmonoxide-intoxicatie.Die maatregelen moeten rekening houden met de ingezamelde gegevens en de wettelijke bepalingen van het preventiebeleid. Deze voorstellen zullen overgemaakt worden aan de Interministeriële Conferentie van Volksgezondheid. § 2. Het verslag als bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, bevat ten minste: 1° een inleiding, een beschrijving van definities en terminologieën, een beschrijving van de methodologie om de gegevens te verzamelen, inclusief de beperkingen van de methode en voorstellen tot verbetering;2° een beschrijving van de juridische aspecten;3° een wetenschappelijke rapportering van de resultaten met een beschrijvende analyse van de verzamelde gegevens;4° een discussie met aanbevelingen en een conclusie, bijlagen met gebruikte formulieren, afkortingen en referentielijst.

Art. 3.§ 1 Uiterlijk op 1 juli 2018 maakt het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties aan het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de volgende stukken over: 1° een verslag, opgesteld in het Frans of het Nederlands, op papier en elektronisch, met betrekking tot de activiteiten ontwikkeld in uitvoering van artikel 2, § 1, tweede lid, 4° ;2° de boekhoudkundige stukken met betrekking tot de activiteiten gedaan in uitvoering van artikel 2. § 2. Na geldigverklaring van de documenten bedoeld in paragraaf 1, betaalt het Directoraat-generaal Gezondheidszorg de toelage bedoeld in artikel 1. § 3. De bewijsstukken kunnen bestaan uit personeelskosten voor de prestaties, laboratoriumkosten of algemene kosten, voor zover die specifiek voor het toezicht op koolstofmonoxide toegekend werden.

Art. 4.Het eindrapport wordt goedgekeurd door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federalele Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 5.Dit besluit dekt de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister bevoegd voor volksgezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^