Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 23 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclass

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017205565
pub.
23/10/2017
prom.
15/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205565

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 14 van 23 oktober 1978;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;

Gelet op het advies van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het advies nr. 2.023 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 21 maart 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 3 juli 2017;

Gelet op advies 61.994/1 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1978 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 1984 en 22 april 2012, worden de woorden " op 3,75 pct. " vervangen door de woorden " op 3,49 pct. ".

Art. 2.Wat de verzekering betreft, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, is de vermindering van het bedrag van de bijslag op de premie bedoeld in artikel 1 toepasselijk op de premies uitgegeven vanaf 1 januari 2018 voorzover ze betrekking hebben op de dekking van risico's gelopen na 31 december 2017.

Wanneer de premie uitgegeven vanaf 1 januari 2018 een verzekeringsperiode dekt die vóór en na deze datum loopt kan het deel dat betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2018 en het deel dat betrekking heeft op de periode die op die datum aanvangt, op forfaitaire wijze vastgesteld worden, rekening houdend met de respectieve duur van deze periodes.

De driemaandelijkse aangiften vermelden afzonderlijk het bedrag van de premies die aanleiding gegeven hebben tot het toepassen van de bijslag van 3,55 pct. en het bedrag van die op welke de bijslag van 3,81 pct. werd toegepast.

Art. 3.Voor de vernietigingen of ristorno's wordt hetzelfde bedrag van de bijslag op de premie toegepast als deze van de premie waarop ze betrekking hebben.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^