Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 26 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017205638
pub.
26/10/2017
prom.
15/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205638

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 43, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 en gewijzigd bij de programmawet van 10 april 2015, en derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris van 20 maart 2017;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 21 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 3 juli 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 juli 2017 bij de Raad van State is ingediend, verlengd met 15 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 31ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 september 2015, worden de woorden "8,31 % " vervangen door de woorden "7,12 % ".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^