Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018
gepubliceerd op 29 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 3

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018013833
pub.
29/10/2018
prom.
15/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013833

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de Ploegen SOS kinderen) in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de Ploegen SOS kinderen) in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018 Uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de Ploegen SOS kinderen) in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019 (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2018 onder het nummer 146647/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de Ploegen SOS kinderen gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 12 mei 2004 die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Art. 2.Onder "werknemers" moet worden verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders die zijn tewerkgesteld in de instellingen en diensten bedoeld in artikel 1. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.Met toepassing van het non-profitakkoord 2017-2019 van 30 mei 2018, komen de partijen overeen om de herwaarderingen van de loonschalen aangevat in het kader van het non-profitakkoord 2000-2005 voort te zetten door middel van de toepassing van de sectorale minimumloonschalen opgenomen in deze overeenkomst. HOOFDSTUK III. - Functies en loonschalen

Art. 4.Voor de werknemers secretarissen, sociaal assistenten, juristen en psychologen, zijn de minimumloonschalen te gebruiken door de diensten vanaf 1 juli 2018 die welke opgenomen zijn als bijlage bij deze overeenkomst, respectievelijk onder de volgende codes :

Functiecategorie

Referentie loonschaal 330

Catégorie de fonction

Référence barème 330

Secretarissen

1.39

Secrétaires

1.39

Maatschappelijk assistenten

1.55 - 1.61 - 1.77

Assistants sociaux

1.55 - 1.61 - 1.77

Juristen/psychologen

1.80

Juristes/psychologues

1.80

Algemeen geneeskundigen

1.91

Médecins généralistes

1.91

Geneesheren-specialisten

1.98

Médecins spécialistes

1.98


Art. 5.§ 1. De loonschalen bedoeld in artikel 4 van toepassing vanaf 1 juli 2018 zijn opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Ze zijn uitgedrukt in euro.

De jaarbasis wordt bepaald aan 100 pct. op 1 januari 1990.

Een geïndexeerd maandloon zoals van toepassing op de datum van inwerkingtreding is eveneens vermeld.

Op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst,worden de lonen vereffend aan 167,34 pct. gekoppeld aan de spilindex 103,04 - basis 2013 = 100. Bij elke overschrijding van de spilindex wordt de vereffeningscoëfficiënt vermenigvuldigd met 1,02. § 2. De loonschalen evolueren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. HOOFDSTUK IV. - Eindbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, geregistreerd op 29 april 2014 onder het nr. 120926/CO/332, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juni 2014 - Belgisch Staatsblad van 18 november 2014.

Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, die de ondertekenende partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van het raamakkoord van 30 mei 2018 voor de non-profitsector van de Federatie Wallonië-Brussel (sector van de Ploegen SOS kinderen) in het kader van de akkoorden van de non-profit 2017-2019 Annexe à la convention collective de travail du 8 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, mettant en oeuvre l'accord-cadre du 30 mai 2018 pour le secteur non-marchand de la Fédération Wallonie-Bruxelles (secteur des Equipes SOS enfants) dans le cadre des accords du non-marchand 2017-2019

Ploeg SOS kinderen - Loonschalen op 1 juli 2018/ Equipe SOS enfants - Barèmes au 1er juillet 2018

Spilindex/Indice-pivot : 103,04

167,34

Anciënniteit/ Ancienneté

Secretarissen/ Secrétaires 1.39

Maatschappelijk assistenten/ Assistants sociaux 1.55 - 1.61 - 1.77

Juristen/psychologen/ Juristes/psychologues 1.80

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

0

14.804,87

2.054,22

16.627,41

2.307,10

22.392,42

3.107,01

1

15.970,17

2.215,91

17.837,72

2.475,03

23.489,55

3.259,24

2

15.970,17

2.215,91

17.837,72

2.475,03

23.489,55

3.259,24

3

16.239,11

2.253,22

18.375,55

2.549,66

24.472,30

3.395,60

4

16.239,11

2.253,22

18.375,55

2.549,66

24.472,30

3.395,60

5

16.597,69

2.302,98

18.913,38

2.624,28

25.455,02

3.531,95

6

16.597,69

2.302,98

18.913,38

2.624,28

25.455,02

3.531,95

7

17.314,79

2.402,47

21.554,49

2.990,74

26.437,77

3.668,31

8

17.314,79

2.402,47

21.554,49

2.990,74

26.437,77

3.668,31

9

18.031,95

2.501,98

22.102,98

3.066,85

27.420,49

3.804,67

10

18.390,48

2.551,73

22.468,60

3.117,58

27.786,14

3.855,40

11

19.017,95

2.638,79

23.017,09

3.193,68

28.768,89

3.991,76

12

19.017,95

2.638,79

23.017,09

3.193,68

28.768,89

3.991,76

13

19.650,00

2.726,49

23.565,55

3.269,78

29.751,61

4.128,12

14

19.650,00

2.726,49

23.565,55

3.269,78

29.751,61

4.128,12

15

20.289,89

2.815,28

24.114,02

3.345,89

30.734,36

4.264,48

16

20.289,89

2.815,28

26.003,29

3.608,03

30.734,36

4.264,48

17

20.929,82

2.904,07

26.551,75

3.684,13

31.717,08

4.400,83

18

20.929,82

2.904,07

26.551,75

3.684,13

31.717,08

4.400,83

19

21.569,79

2.992,87

27.100,22

3.760,23

32.699,83

4.537,19

20

21.569,79

2.992,87

27.100,22

3.760,23

32.699,83

4.537,19

21

22.209,67

3.081,65

27.648,73

3.836,34

33.682,61

4.673,55

22

22.209,67

3.081,65

27.648,73

3.836,34

33.682,61

4.673,55

23

22.849,61

3.170,45

28.197,19

3.912,44

34.665,33

4.809,91

24

22.849,61

3.170,45

28.197,19

3.912,44

34.665,33

4.809,91

25

23.489,52

3.259,24

28.745,68

3.988,54

34.665,33

4.809,91

26

23.489,52

3.259,24

28.745,68

3.988,54

34.665,33

4.809,91

27

24.129,44

3.348,03

29.294,15

4.064,64

34.665,33

4.809,91

28

24.129,44

3.348,03

29.294,15

4.064,64

34.665,33

4.809,91

29

24.769,37

3.436,82

29.294,15

4.064,64

34.665,33

4.809,91


Ploeg SOS kinderen - Loonschalen op 1 juli 2018/ Equipe SOS enfants - Barèmes au 1er juillet 2018

Spilindex/Indice-pivot : 103,04

167,34

Anciënniteit/ Ancienneté

Algemeen geneeskundigen/ Médecins généralistes 1.91

Geneesheren-specialisten/ Médecins spécialistes 1.98

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

Jaarbasis 100 pct./ Base annuelle 100 p.c.

Geïndexeerd maandloon/ Rémunération mensuelle indexée

0

27.420,30

3.804,64

36.196,27

5.022,33

1

28.060,21

3.893,43

36.196,27

5.022,33

2

28.060,21

3.893,43

37.567,54

5.212,60

3

29.180,07

4.048,81

37.567,54

5.212,60

4

29.180,07

4.048,81

38.938,82

5.402,87

5

30.299,90

4.204,19

38.938,82

5.402,87

6

30.299,90

4.204,19

40.310,07

5.593,13

7

31.419,78

4.359,58

40.310,07

5.593,13

8

31.419,78

4.359,58

41.681,34

5.783,40

9

32.539,59

4.514,96

41.681,34

5.783,40

10

32.539,59

4.514,96

43.052,59

5.973,67

11

33.659,45

4.670,34

43.052,59

5.973,67

12

33.659,45

4.670,34

44.423,88

6.163,94

13

34.779,29

4.825,72

44.423,88

6.163,94

14

34.779,29

4.825,72

45.795,11

6.354,20

15

35.899,15

4.981,11

45.795,11

6.354,20

16

35.899,15

4.981,11

47.166,40

6.544,47

17

37.019,01

5.136,49

47.166,40

6.544,47

18

37.019,01

5.136,49

48.537,68

6.734,74

19

38.138,82

5.291,87

48.537,68

6.734,74

20

38.138,82

5.291,87

49.908,92

6.925,00

21

39.258,70

5.447,25

49.908,92

6.925,00

22

39.258,70

5.447,25

51.280,20

7.115,27

23

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

24

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

25

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

26

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

27

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

28

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27

29

40.378,53

5.602,63

51.280,20

7.115,27


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^