Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018
gepubliceerd op 07 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204451
pub.
07/11/2018
prom.
15/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204451

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


15 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, artikelen 19 en 25;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 10 november 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 4 januari 2018;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 25 juli 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviezen 62.488/1 en 63.888/1/V van de Raad van State, gegeven op 6 december 2017 en 31 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, van de Minister van Sociale Zaken, van de Minister van Financiën, en van de Minister van de Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op : 1° de verenigingswerkers als bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie;2° de organisaties als bedoeld in artikel 2, 3°, van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten;3° de gepensioneerden zoals bedoeld in artikel 2, 5°, van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten;4° de personen als bedoeld in artikel 20, 1°, b), van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten;5° de occasionele dienstenverrichters als bedoeld in artikel 20, 1°, c), van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten. HOOFDSTUK 2. - Gegevens op de aangifte Afdeling 1. - Verenigingswerk

Art. 2.De organisaties bedoeld in artikel 1, 2° delen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hierna de instelling genoemd, de volgende gegevens mee : 1° het nummer waaronder de organisatie is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.Indien dit nummer niet voorhanden is, identificeert hij zich middels andere mogelijke identificatiewijzen die worden bepaald door de instelling; 2° het identificatienummer van de sociale zekerheid van de verenigingswerker, als bedoeld in artikel 8, § 1 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;of, indien dit nummer niet bestaat, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van de verenigingswerker; 3° de datum van aanvang van de prestatie van de verenigingswerker;4° de datum van het einde van de prestatie van de verenigingswerker;5° de aard van de prestatie;6° het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie. Afdeling 2. - Occasionele diensten tussen burgers

Art. 3.De occasionele dienstenverrichter als bedoeld in artikel 20, 1°, c), van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten deelt aan de instelling de volgende gegevens mee : 1° zijn identificatienummer van de sociale zekerheid, als bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of, indien dit nummer niet bestaat, zijn naam, zijn voornamen, zijn geboorteplaats, zijn geboortedatum en zijn hoofdverblijfplaats;2° het identificatienummer van de sociale zekerheid van de persoon of de personen bedoeld in artikel 20, 1°, b), van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten, als bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of, indien dit nummer niet bestaat, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van de voormelde perso(o)n(en);3° iedere datum van prestaties;4° de aard van de prestatie;5° het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie. Afdeling 3. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 4.De gegevens opgesomd in de afdelingen 1 en 2 worden meegedeeld voor het moment waarop hetzij de verenigingswerker, hetzij de occasionele dienstenverrichter zijn prestaties aanvat.

Art. 5.Een aangifte verricht in toepassing van artikel 2 kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag of van de dag als bedoeld in artikel 2, 4°, waarop ze betrekking heeft. Wanneer de prestatie vroeger dan voorzien eindigt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag waarop de prestaties werden beëindigd.

Een aangifte verricht in toepassing van artikel 3 kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag waarop ze betrekking heeft.

Art. 6.Een aangifte verricht in toepassing van de artikelen 2 en 3 kan worden geannuleerd ten laatste op het einde van de kalenderdag waarop ze betrekking zou hebben indien de voorziene prestaties niet uitgevoerd werden. HOOFDSTUK 3. - Nadere regels betreffende de aangifte

Art. 7.§ 1. De organisaties bedoeld in artikel 2 en de occasionele dienstenverrichters als bedoeld in artikel 3 verrichten de in dit besluit bedoelde aangiften langs elektronische weg, in de vorm en volgens de nadere regelen bepaald door de instelling. § 2. Na ontvangst van de aangifte bedoeld in de artikelen 2 en 3, deelt de instelling onmiddellijk een "verenigingswerkcode" mee aan de aangever. § 3. Een elektronische toepassing wordt door de instelling ter beschikking gesteld : 1° om aan de personen, bedoeld in artikel 1, 1° die zijn tewerkgesteld in het statuut van verenigingswerker bedoeld in artikel 2, 2° van de voornoemde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten, toe te laten de in artikel 2 bedoelde gegevens (onder meer het maandbedrag en het jaarbedrag van de verschillende vergoedingen) en de wijzigingen ervan in toepassing van artikel 5 te raadplegen.Zij laat toe om een attest te creëren dat kan worden afgedrukt; 2° om aan de organisaties bedoeld in artikel 2, 3° van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten toe te laten het jaarbedrag te raadplegen dat de verenigingswerker reeds gedurende het lopende kalenderjaar heeft ontvangen voor het verenigingswerk. § 4. Een elektronische toepassing wordt door de instelling ter beschikking gesteld : 1° om aan de personen bedoeld in artikel 1, 6°, in de hoedanigheid van occasionele dienstenverrichter als bedoeld in artikel 20, 1°, c), van de voormelde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten, de in artikel 3 bedoelde gegevens en de wijzigingen ervan in toepassing van artikel 5 te raadplegen.Zij laat toe om een attest te creëren dat afgedrukt kan worden; 2° om aan de personen bedoeld in het eerste lid toe te laten het maandbedrag en het jaarbedrag van de vergoedingen die zij reeds ontvangen hebben gedurende het lopende kalenderjaar te raadplegen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking ingang van 15 juli 2018.

De organisaties en de occasionele dienstenverrichters, bedoeld in artikel 1, kunnen voor de periode van 15 juli 2018 tot aan de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit, de in dit besluit bedoelde verklaring met terugwerkende kracht invoeren.

Art. 9.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^