Koninklijk Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 26 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015205
pub.
26/11/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 3, vervangen door het koninklijk besluit van 26 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 12 december 1995 en 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 1996;

Gelet op het advies van de Directieraad voor het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikelingssamenwerking gegeven op 31 mei 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 oktober 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 oktober 1996;

Gelet op het protocol nr. 70/3 van het sectorcomité I, Algemeen bestuur;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt de volgende graad opgericht;

Administratief personeel : in rang 28 : eerstaanwezend bibliothecaris; § 2. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden de volgende graden geschrapt : Administratief Personeel : in rang 16 : administrateur-directeur-generaal; in rang 13 : hoofdgeneesheer-directeur : heraldisch adviseur; archivist; in rang 11 : geneesheer-hoofd van dienst;

Art. 2.§ 1. In de tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn, wordt onder het opschrift « I. Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen Afdeling A, Administratief personeel » en onder het opschrift « II. Alfabetische rangschikking van de Franse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel », de volgende graad ingevoegd :

in rang 28 : eerstaanwezend bibliothecaris (Buitenlandse Zaken); § 2. In de tabel gevoegd bij hetzelfde besluit worden onder dezelfde opschriften de vermeldingen van de volgende graden ingevoegd onder de rubriek « geschrapte graden » : in rang 16 : administrateur-directeur-generaal; in rang 13 : hoofdgeneesheer-directeur; heraldisch adviseur; archivist; in rang 11 : geneesheer-hoofd van dienst;

Art. 3.§ 1. De ambtenaren die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit titularis zijn van een van de geschrapte graden vermeld in artikel 1, § 2 en die hieronder zijn opgenomen in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in een van de graden die in de rechterkolom zijn opgenomen. administrateur-directeur-generaal directeur-generaal hoofdgeneesheer-directeur geneesheer-directeur heraldisch adviseur adviseur archivist adviseur geneesheer-hoofd van dienst geneesheer § 2. De ambtenaren die krachtens § 1 benoemd zijn, behouden in hun nieuwe graad de anciënniteit die ze verworven hadden in de graad waarvan zij titularis zijn. § 3. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaar die in de graad van geneesheer wordt benoemd worden de in aanmerking komende diensten die gepresteerd zijn in een graad van de rangen 11 en 10 geacht verricht te zijn in de graad van rang 10. § 4. De door deze ambtenaren verkregen weddeanciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddechaal.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 5.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^