Koninklijk Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 26 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015207
pub.
26/11/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 4, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1974 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carriere Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1975, 14 november 1975, 3 november 1977, 19 oktober 1979, 14 oktober 1980, 11 mei 1989, 18 april 1991, 21 augustus 1992, 15 juli 1993, 25 februari 1994, 22 mei 1996 en 18 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 12 december 1995 en 4 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1996 en van 4 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Directieraad voor het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 31 mei 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 7 mei 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 oktober 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 oktober 1996;

Gelet op het protocol nr. 70/4, waarin de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd binnen het Sectorcomité I, worden vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de aanpassing van de administratieve loopbaan van de ambtenaren die titularis zijn van een bijzondere graad op dezelfde wijze moet uitgevoerd worden als deze van de ambtenaren die titularis zijn van een gemene graad; dat bijgevolg moet overgegaan worden tot de vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren die titularis zijn van een bijzondere graad bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Organieke regeling

Artikel 1.Aan de graad van bibliothecaris wordt de weddeschaal 26 E verbonden (rang 26).

De wedde van de bibliothecaris die negen jaar graadanciënniteit telt, wordt vastgesteld in de weddeschaal 26 H.

Art. 2.Aan de graad van eerstaanwezend bibliothecaris wordt de weddeschaal 28 C verbonden (rang 28).

De eerstaanwezend bibliothecaris, die ten minste zes : jaar graadanciënniteit heeft, kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddeschaal 28 D bekomen.

Art. 3.§ 1. Aan de graad van cryptograaf (rang 30) wordt de hierna vermelde bijzondere weddeschaal verbonden : 513 690 - 686 188 3/1 x 5.595 5/2 x 8.837 8/2 x 13.941 (K1. 18 a. - Niv. 3-G..A.) § 2. De wedde van cryptograaf die negen jaar graadanciënniteit telt, wordt vastgesteld in de hierna vermelde bijzondere weddeschaal : 584 375 - 792 604 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 13.941 (K1. 18 a. - Niv. 3-G.A.) § 3. De cryptograaf die ten minste 12 jaar graadanciënniteit heeft, kan voor zover er vacante betrekkingen zijn, de hierna vermelde bijzondere weddeschaal bekomen : 737 728 - 947 547 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 14.100 (K1. 18 a. - Niv. 3-G.A.) HOOFDSTUK II - Bijzondere geldelijke bepalingen

Art. 4.Voor de ambtenaren die krachtens het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de Rijksbesturen kunnen titularis zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ambtshalve benoemd worden in een nieuw opgerichte graad, wordt de wedde vastgesteld in de weddeschaal die volgens de bij dit besluit gevoegde tabel overeenstemt met de schaal van de opgerichte graad.

Art. 5.De weddeschaal verbonden aan de hierna vermelde graden wordt vastgesteld als volgt : heraldisch adviseur (rang 13) archivist (rang 13) 1 115 290 - 1 703 009 11/2 x 53.429 (cl 24j. - Niv 1-GB.)

Art. 6.De ambtenaar, benoemd in de graad van vakman, voorheen bekleed met de geschrapte graad van eerste geselecteerd werkman B en die in dienst is op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit behoudt het voordeel van de hierna vermelde bijzondere weddeschaal : 529 269 - 713 287 3/1 x 5.595 5/2x 11.141 8/2 x 13.941 (kl.18j. - Niv 3-GA.)

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van artikel 5 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1994.

Art. 8.Afdeling 1 van het koninklijk besluit van 10 april 1974 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carriere Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1975, 14 november 1975, 3 november 1977, 19 oktober 1979, 14 oktober 1980, 11 mei 1989, 18 april 1991, 21 augustus 1992, 15 juli 1993, 25 februari 1994, 22 mei 1996 en 18 juni 1997 wordt opgeheven.

Art. 9.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY Conversietabel van de geschrapte graden en de eraan verbonden weddeschalen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^