Koninklijk Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 20 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022688
pub.
20/09/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het voorstel, uitgebracht op 8 februari 1996 door de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van 22 november 1995;

Gelet op het advies uitgebracht op 1 december 1995 door de Overeenkomstencommissie apothekersverzekeringsinstellingen;

Gelet op het advies uitgebracht op 24 juni 1996 door het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkeid;

Overwegende dat alles moet in het werk gesteld worden om de termijnen, bepaald in het bovengenoemd koninklijk besluit van 2 september 1980, na te leven;

Overwegende dat deze termijnen werden bepaald in toepassing van de richtlijn 89/105/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de doorzichtigheid van de maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de lijst van de op advies van de adviserend geneesheer vergoedbare specialiteiten, hoofdstuk IV B. van bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten, wordt volgende § 140 toegevoegd : De volgende specialiteit komt in aanmerking voor terugbetaling als ze wordt gebruikt in een geval van chronische bronchitis dat gekenmerkt wordt door een produktieve hoest, die sinds minstens twee jaar gedurende ten minste drie maanden per jaar voorkomt, terwijl er geen andere specifieke ademhalingsziekte bestaat.

De terugbetaling mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift « derdebetalersregeling van toepassing » heeft vermeld.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de patiënt zich op het ogenblik van het voorschrijven zich in de voornoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling.

In die omstandigheden mag de apotheker der derdebetalersregeling toepassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II, Titel VI van hetzelfde besluit wordt ingevoegd : « VI.6. Orale geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van chronische bronchitis ».

In titel VI.6. wordt een punt 1 ingevoegd dat luidt als volgt : « 1.

Synergisme van het glutathionsysteem - Criterium C-27 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uivoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^