Koninklijk Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 17 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022689
pub.
17/10/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 6, tweede lid en § 7, tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, uitgebracht op 24 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum, inzonderheid op de artikelen 1 en 3;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd doordat sommige bepalingen van het voormeld koninklijk besluit van 5 maart 1997, dat op 1 april 1997 in werking is getreden, moeilijk te aanvaarden sociale gevolgen hebben en op het feit dat het van belang is dat de met dit besluit genomen maatregelen, die een oplossing bieden voor die problemen; op 1 oktober 1997 in werking treden en die onverwijld worden bekendgemaakt;

Gelet op het advies van de Raad van State, uitgebracht op 4 augustus 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in het tweede lid, worden de termen « 150 » en « gerechtigden » respectievelijk vervangen door de termen « 160 » en « rechthebbenden »;2. tussen het tweede en het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : « De tegemoetkoming van de verzekering wordt eveneens verminderd met slechts 160 frank per dag vanaf de 91e dag opneming in een algemeen ziekenhuis en vanaf de 366e dag opneming in een psychiatrisch ziekenhuis bedoeld in artikel 3 van de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor gerechtigden die hetzij personen ten laste hebben in de verzekering voor geneeskundige verzorging, hetzij bij gerechtelijke beslissing of notariële akte gehouden zijn alimentatiegeld te betalen alsook voor de personen te hunnen laste.» 3. In het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt punt a) vervangen door de volgende bepaling : « a) F 450 per dag als het gaat om een rechthebbende die recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, om een kind dat de hoedanigheid heeft van persoon ten laste in de verzekering voor geneeskundige verzorging of de gerechtigden die hetzij personen ten laste hebben in de verzekering voor geneeskundige verzorging, hetzij bij gerechtelijke beslissing of notariële akte gehouden zijn alimentatiegeld te betalen alsook voor de personen te hunnen laste;»

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin wordt aangevuld met de termen « evenals de personen te hunnen laste »;2° volgende leden kunnen worden toegevoegd : « De vorenbedoelde periode van 12 maanden wordt niet onderbroken door een periode van primaire arbeidsongeschiktheid in de zin van de artikelen 87 en 93 van de voornoemde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, of door een arbeidshervatting van ten hoogste veertien dagen. Het recht op de vermindering van het bedrag dat ten laste blijft van de rechthebbende, zoals dat voortvloeit uit artikel 1, tweede lid en vierde lid, a), ontstaat de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de gerechtigde zich in de in dit artikel vermelde situatie bevindt en loopt tot 31 december van het jaar daarop. Het voormelde recht wordt verlengd tot 31 december van het jaar volgend op een jaar van recht wanneer de gerechtigde zich tussen 1 oktober van het vorige jaar en 30 september van het lopende jaar van recht in de in dit artikel vermelde situatie bevonden heeft. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1997.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^