Koninklijk Besluit van 15 september 2013
gepubliceerd op 02 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2013

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011500
pub.
02/10/2013
prom.
15/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgaven-begroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.44.3;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het federaal plan armoedebestrijding, goedgekeurd op 14 september 2012 door de ministerraad;

Gelet op het reglement voor de federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2013;

Gelet op de kandidaatsformulieren ingediend op 14 april 2013;

Gelet op de beslissing van de jury, genomen op 13 mei 2013;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën; gegeven op 7 maart 2013 en 18 juni 2013;

Gelet op de goedkeuring van de Minister van Begroting van 26 juli 2013;

Overwegende dat de federale prijs armoedebestrijding personen of initiatieven die zich verdienstelijk maken in de strijd tegen armoede wil ondersteunen en belonen;

Overwegende dat drie laureaten en zes genomineerden worden bekroond;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een subsidie van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 EUR) wordt toegekend aan : 1° Service Laïque de Parrainage VZW, Blanchestraat 42, te 1060 Brussel;2° SOCiAL, Grote Bollostraat 7, bus 2, te 3120 Tremelo; 3° O.C.M.W. Pérulwez, rue de Roucourt 87, te 7600 Pérulwez. § 2. De begunstigde van de subsidie, zoals vermeld in § 1, 1° tot en met 3°, wordt hierna « de laureaat » genoemd voor interventie in de personeelskosten, werkingskosten en communicatiekosten in verband met het project. § 3. De subsidie aan de laureaat vermeld in § 1, 1° zal toelaten om de strijd tegen kinderarmoede, met een focus op jonge kinderarmoede van 0 tot 3 jaar, te bevorderen. § 4. De subsidie aan de laureaat vermeld in § 1, 2° en 3° zal toelaten om een bijzondere inspanning te leveren teneinde alleenstaande ouders en kwetsbare gezinnen te beschermen tegen armoede en sociale uitsluiting en alzo tevens de strijd tegen kinderarmoede, met een focus op jonge kinderarmoede van 0 tot 3 jaar, te bevorderen.

Art. 1bis.§ 1. Een subsidie van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250 EUR) wordt toegekend aan : 1° NASCI VZW, d'Anethanstraat 4, te 1030 Brussel;2° Lokaal Welzijn VZW, Provinciebaan 40, te 2230 Herselt;3° Coordination Générale Saint-Léonard VZW, rue de la Brasserie 6, te 4000 Luik; 4° O.C.M.W. Vilvoorde, Kursaalstraat 40, te 1800 Vilvoorde; 5° O.C.M.W. Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 40, te 1060 Brussel; 6° O.C.M.W. Charleroi, boulevard Joseph II 13, te 6000 Charleroi. § 2. De begunstigde van de subsidie, zoals vermeld in § 1, 1° tot en met 6°, wordt hierna « de genomineerde » genoemd voor interventie in de personeelskosten, werkingskosten en communicatiekosten in verband met het project. § 3. De subsidie aan de laureaat vermeld in § 1, 1° tot en met 6° zal toelaten om een bijzondere inspanning te leveren teneinde alleenstaande ouders en kwetsbare gezinnen te beschermen tegen armoede en sociale uitsluiting en alzo tevens de strijd tegen kinderarmoede, met een focus op jonge kinderarmoede van 0 tot 3 jaar, te bevorderen.

Art. 2.§ 1. De subsidie zoals beschreven in artikel 1, § 1 wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, en : 1° voor wat betreft de laureaat vermeld in artikel 1, § 1, 1°, basisallocatie 14.33.00.05; 1° voor wat betreft de laureaat vermeld in artikel 1, § 1, 2° en 3°, basisallocatie 14.43.52.06.

Art. 2bis.§ 1. De subsidie zoals beschreven in artikel 1bis, § 1 wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2013, sectie 44, organisatieafdeling 55, en : 1° voor wat betreft de genomineerde vermeld in artikel 1bis, § 1, 1° tot en met 3°, basisallocatie 14.33.00.05; 2° voor wat betreft de genomineerde vermeld in artikel 1bis, § 1, 4° tot en met 6°, basisallocatie 14.43.52.06.

Art. 3.De genomineerde of de laureaat dient deze subsidie aan te wenden voor armoedebestrijding door de voortzetting van bestaande initiatieven of het opstarten van nieuwe initiatieven.

Art. 4.De genomineerde of de laureaat dient activiteiten uit te voeren die passen in het kader van het federale armoedebestrijdingsbeleid en binnen de twee thema's die vastgesteld werden binnen de oproep.

Art. 5.§ 1. Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt een voorschot van 50 % van het bedrag zoals vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid overgemaakt aan de laureaat : 1° vermeld in artikel 1, § 1, 1° op rekeningnummer BE12 0682 0396 8492;2° vermeld in artikel 1, § 1, 2° op rekeningnummer BE85 0910 1765 1706;3° vermeld in artikel 1, § 1, 3° op rekeningnummer BE98 0910 0096 6793. § 2. Het saldo wordt overgemaakt aan de laureaat na goedkeuring van een verslag ingediend zoals bepaald in artikel 6.

Art. 5bis.§ 1. Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het bedrag zoals vermeld in artikel 1bis, § 1, eerste lid overgemaakt aan de genomineerde : 1° vermeld in artikel 1bis, § 1, 1° op rekeningnummer BE23 0014 0956 4691 4691;2° vermeld in artikel 1bis, § 1, 2° op rekeningnummer BE41 0016 5467 5510;3° vermeld in artikel 1bis, § 1, 3° op rekeningnummer BE90 0682 1692 1632;4° vermeld in artikel 1bis, § 1, 4° op rekeningnummer BE22 0910 0090 3947;5° vermeld in artikel 1bis, § 1, 5° op rekeningnummer BE14 0910 0089 7833;6° vermeld in artikel 1bis, § 1, 6° op rekeningnummer BE49 0910 0095 4871.

Art. 6.De genomineerde of de laureaat dient vóór 31 juli 2014 een verslag in te dienen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Dit verslag bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag.

De originele bewijsstukken blijven bij de genomineerde of de laureaat ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.

Art. 7.Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve afhandeling in het kader van dit project dient te worden verstuurd naar volgend adres : POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, dienst Subsidies en Overheidsopdrachten, Koning Albert II-laan 30, 26e verdieping, 1000 Brussel.

Art. 8.Elke publicatie over dit project draagt het logo van de federale overheid en van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Een exemplaar van iedere communicatie wordt aan de administratie overgemaakt.

Art. 9.De looptijd van dit besluit gaat in op 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014.

Art. 10.De staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 15 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^