Koninklijk Besluit van 15 september 2013
gepubliceerd op 10 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024342
pub.
10/10/2013
prom.
15/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) in verband met voedselallergieën


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 augustus 2013;

Overwegende dat het CIRIHA een ruime ervaring heeft in het kader van de problematiek van ongewenste reacties op voedingsmiddelen, voedselhygiëne en voeding in de praktijk;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van achtendertigduizend euro (€ 38.000) toegekend aan het CIRIHA voor het uitwerken van informatie- en sensibilisatietools van algemeen belang in verband met voedselallergieën, bestemd voor allergische consumenten, de marktoperatoren en de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector.

Art. 2.De regels voor de uitvoering van het project, dat maximum 1 jaar zal duren vanaf de kennisgeving van dit besluit, zijn vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Deze toelage zal aangerekend worden ten laste van de basisallocatie 25.54.31.4523.01 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013.

Art. 4.Die toelage zal op het bankrekeningnummer 068-2206666-40 van de Haute Ecole Lucia de Brouckère met de mededeling `fgov-ciriha' worden gestort als volgt : - Een eerste schijf van tienduizend tweehonderd zeventig euro (€ 10.270) zal worden gestort na kennisgeving van dit besluit en op grond van een schuldverklaring van het CIRIHA. - Het saldo van de toelage zal worden vereffend na de beëindiging van de studie, op voorlegging van het eindrapport voor elke opdracht die in de bijlage is beschreven en van een schuldverklaring die een overzicht bevat van de opgelopen kosten en van een exemplaar van de vereiste bewijsstukken (facturen, loonfiches, enz.).

De bewijsstukken zullen ten laatste één jaar en drie maanden na kennisgeving van onderhavig besluit worden overhandigd.

De schuldverklaringen moeten door de studieverantwoordelijke in naam van de directeur van het CIRIHA worden ondertekend en waar en oprecht worden verklaard. Die stukken moeten worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, ter attentie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten, Victor Hortaplein, 40 bus 10 - 1060 Brussel.

Art. 5.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van de hierboven vermelde financiële bijdrage het niet benutte gedeelte door de Haute Ecole Lucia de Brouckère worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54, IBAN BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van « Diverse Ontvangsten ».

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) in verband met voedselallergieën 1. Voorafgaande wetenschappelijke, wetgevende en terreinstudies Deze voorafgaande studies zullen als basis dienen voor het opstellen van infoblaadjes en documenten voor de websites en voor het uitwerken van het vereiste materiaal voor de opleiding : - Inventariseren en samenvatten van de bestaande wetenschappelijke gegevens over voedselallergieën in het algemeen en sesamallergie in het bijzonder (prevalentie, allergenen die het vaakst aan de basis liggen bij kinderen en volwassenen, symptomatologie, reactogene drempels, kruisallergieën,...); - Bestuderen van de verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, om de doorslaggevende elementen te identificeren om enerzijds de operatoren van voorverpakte levensmiddelen, en anderzijds de operatoren van niet-voorverpakte levensmiddelen te informeren; - Analyseren van de keukenpraktijken in restaurants om de risico's op kruiscontaminaties aan het licht te brengen. Dit zal gebeuren in een hotelschool of bij een restauranthouder of in een gemeenschapskeuken. - Bepalen van de technologische redenen (ingrediënten, additieven, aroma's...) van het gebruik van sesam in de voedselindustrie, en uitvoeren van een vergelijkende studie van de nomenclatuur die gebruikt wordt door de wetenschappers en deze die bestemd is voor de patiënten om de meest geschikte lijst van termen op te stellen. 2. Uitwerking van de informatie- en sensibilisatietools bestemd voor de operatoren over voedselallergieën en de nieuwe reglementering, zowel voor voorverpakte als niet- voorverpakte levensmiddelen De tools die moeten worden uitgewerkt zijn infoblaadjes, pagina's op de websites van CIRIHA en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en ook opleidingen.Het werk zal erin bestaan concrete en duurzame oplossingen te vinden om te voldoen aan de vereisten van de verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

De tools bestemd voor de operatoren van voorverpakte levensmiddelen zullen vooral de nadruk leggen op wat er al dan niet moeten worden ondernomen op het vlak van de etikettering. De tools bestemd voor de operatoren van niet-voorverpakte levensmiddelen zullen informatie bevatten over de nieuwe regels en bewustmaking in verband met de risico's op kruiscontaminaties (wat er al dan niet moet gebeuren op de productieplaats).

De opleidingen in verband met voedselallergieën zullen, voor alle operatoren, bestaan uit een algemene opleiding over voedselallergieën, de problemen en risico's waarmee de allergische consument te maken krijgt en de mogelijke vormen van communicatie met de consument. De opleidingen met betrekking tot de verordening (EU) Nr. 1169/2011 zullen, afhankelijk van de operatoren, gebaseerd zijn op de infoblaadjes. De opleidingen bieden het voordeel dat er kan gewerkt worden rond concrete gevallen. 3. Updating van eerdere publicaties over voedselallergieën en uitwerking van publicaties rond sesamallergie Wat sesamallergie betreft, zal het werk bestaan in het opstellen van een specifiek infoblaadje over dit ingrediënt en in de voorbereiding van een pagina bestemd voor de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.health.belgium.be), en die van CIRIHA (www.ciriha.org). Op die pagina zal de belangrijkste informatie over deze allergie vermeld worden, zowel op wetenschappelijk, reglementair als informatief niveau.

De updates zullen betrekking hebben op de brochures bestemd voor allergische consumenten, publicaties voor de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector en de specifieke pagina's van de websites van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van CIRIHA. 4. Ondersteuning van de operatoren, de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector, de allergische patiënten via de website www.ciriha.org De taak van de diëtist(e) zal erin bestaan : - Een specifiek antwoord te verstreken op vragen van particulieren en beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector in verband met voedselallergieën; - Een specifiek antwoord te verstrekken op vragen van operatoren actief in de sector van voorverpakte en/of niet voorverpakte levensmiddelen in verband met allergieën in het algemeen, het beheer van het risico op allergieën `van boer tot bord' en de consumenteninformatie; 5. Opmaak, publicatie en verspreiding van de informatie De documenten voor de consumenten en de operatoren uit de sector van de voorverpakte en/of niet-voorverpakte levensmiddelen zullen worden gepubliceerd onder de vorm van infoblaadjes. De taak van de diëtist(e) omvat : - Het opstellen van de teksten op basis van de wetenschappelijke en wetgevende gegevens en op basis van terreinobservatie; - Het contacteren van een onderaannemer voor de vertaling; - De coördinatie met de geselecteerde drukker (lay-out, illustraties, correctie van de proefdrukken,...); - De coördinatie van de verspreiding naar de consumenten, via de website, de verenigingen van allergische consumenten, de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector. - De coördinatie van de verspreiding naar de operatoren uit de sector van de voorverpakte en/of niet-voorverpakte levensmiddelen, via de website, de beroepsverenigingen en de hotelscholen.

De publicaties bestemd voor de consumenten en de operatoren uit de sector van de voorverpakte en/of niet -voorverpakte levensmiddelen zullen gratis worden verspreid. De verzendingskosten zullen door de Hogeschool Lucia de Brouckère gevraagd worden aan de bestemmeling.

Voor de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector zal de informatie vooral via de website worden verspreid (www.ciriha.org).

De taak van de diëtist(e) omvat : - Het opstellen van de teksten op basis van de wetenschappelijke en wetgevende gegevens; - Het contacteren van een onderaannemer voor de vertaling; - De coördinatie van de verspreiding, via de website en de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector. 6. Geraamde uitgavenbudget

Uitgaven

Financieringsbronnen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

CIRIHA - Hogeschool Lucia de Brouckère

Bezoldigingen - 1 voltijds diëtist(e)

35.000 €


Infrastructuur/kantoor/materiaal

X

Verplaatsingskosten

200 €

Secretariaatskosten (telefoon, kantoorbenodigdheden, fotokopies,...)

600 €

Documentatie

1.000 €

Informaticakosten

400 €

Vertaling/publicatie

3.000 €


Andere uitgaven

X

TOTAAL

38.000 €

X


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 15 september 2013 houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) in verband met voedselallergieën.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^