Koninklijk Besluit van 15 september 2020
gepubliceerd op 09 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020043536
pub.
09/11/2020
prom.
15/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043536

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 22, eerste lid;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 september 2020;

Overwegende dat de talrijke initiatieven van het « Belgian Paralympic Committee » met het oog op het bevorderen van de beoefening van sport door personen met een fysieke, visuele of mentale handicap, een inspanning van lange duur vereisen en dat aldus de verkrijging van de garantie voor de vereniging om gedurende meerdere opeenvolgende jaren een vast bedrag ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij te ontvangen van die aard is dat het haar gemakkelijker wordt gemaakt om haar verbintenissen op langere termijn te plannen, meer bepaald in het kader van de voorbereiding, de selectie en zending van de paralympische topatleten naar multidisciplinaire competities, waaronder de Winterspelen en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 22, eerste lid, van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, worden de activiteiten van de VZW « Belgian Paralympic Committee », beschouwd als doeleinden van openbaar nut.

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt een jaarlijkse subsidie van 375.000 euro toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee », ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij, en dit in het kader van de voorbereiding, de selectie en zending van de paralympische atleten naar multidisciplinaire competities, waaronder de Winterspelen en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Art. 2.De jaarlijkse dotaties zijn betaalbaar in vier gelijke schijven, telkens te verrichten in de loop van elk kwartaal van het jaar in kwestie.

Art. 3.Op het einde van ieder jaar brengt het « Belgian Paralympic Committee » de Nationale Loterij op de hoogte van de manier waarop de ontvangen subsidie werd gebruikt.

De Nationale Loterij mag de aanwending van de toegekende bedragen ter plekke controleren.

Art. 4.De artikelen 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat zijn van toepassing op de subsidie bedoeld in artikel 1, tweede lid.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^