Koninklijk Besluit van 16 augustus 2016
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid v

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000531
pub.
07/09/2016
prom.
16/08/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000531

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


16 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Overwegende dat op 7, 8 en 9 juni 2014 een windhoos en rukwinden met een lokaal karakter schade hebben aangericht in de provincie Luik;

Gelet op de door de Gouverneur meegedeelde verslagen van de Burgemeesters betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze hevige winden;

Gelet op het advies van het KMI van 24 juni 2015 en het technische verslag opgemaakt door de Federale dienst Rampenschade waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeenten deze fenomenen voldoen aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat de windhoos en rukwinden met een lokaal karakter van 7, 8 en 9 juni 2014 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben in de zin van de ministeriele omzendbrief van 20 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 23 juni 2016;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade hebben aangericht in de provincie Luik worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden: Malmedy Waimes

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Veligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Hyères, 16 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^