Koninklijk Besluit van 16 december 2013
gepubliceerd op 19 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014742
pub.
19/12/2013
prom.
16/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen sluiten met betrekking tot de hervorming van de Belgische Spoorwegen, het artikel 3, § 1, 3° ;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen sluiten houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, het artikel 54;

Overwegende de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen sluiten betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen die de Koning machtigt om met inachtneming van de daarin vastgelegde beginselen en principes alle nuttige maatregelen te nemen met het oog op de reorganisatie van de activiteiten en structuren van NMBS Holding, Infrabel en NMBS (de NMBS groep) tot twee autonome overheidsbedrijven met de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (een infrastructuurbeheerder en een spoorwegonderneming) die, samen met de Staat, zullen participeren in een vennootschap van publiek recht, "HR Rail", die als enige werkgever voor het voltallige personeel van de huidige NMBS groep zal optreden;

Overwegende dat HR Rail als NV van publiek recht zal worden opgericht met ingang van 20 december 2013, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen sluiten houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen;

Overwegende dat de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail benoemd dient te worden;

Overwegende dat de heer François Fontaine over de nodige competenties beschikt en dat het past om zijn kandidatuur voor de functie van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail in overweging te nemen;

Overwegende dat François Fontaine licentiaat is in de rechten en in het fiscaal recht. Hij bekleedt de functie van adviseur-generaal bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Hij heeft een grote kennis verworven van de spoorsector als Regeringscommissaris bij Infrabel. Hij heeft de functie van adviseur bekleed binnen het kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en binnen het kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Hij heeft ook de functie van Regeringscommissaris bekleed bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, Fedesco, Fluxys Belgium en Fluxys LNG. Zijn vorming en uitoefening van deze functies hebben hem de mogelijkheid gegeven de nodige kennis en ervaring te verwerven op het gebied van recht, budgetbeheer en overheidsfinanciën;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer François Fontaine wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail.

Art. 2.De jaarlijkse bezoldiging van de Regeringscommissaris bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte.

De forfaitaire toelage bedraagt 2.250 euro. Deze toelage wordt maandelijks na het vervallen van de termijn betaald op basis van een twaalfde van het jaarlijks bedrag.

De maximale variabele toelage bedraagt 4.500 euro per jaar. Deze toelage wordt proportioneel toegekend, afhankelijk van de aanwezigheid van de Regeringscommissaris op de vergaderingen van de raad van bestuur, met uitzondering van de beraadslagingen waarvoor een beroep wordt gedaan op de schriftelijke procedure.

Een voorschot van 225 euro op de variabele toelage wordt gestort in de maand die volgt op de vergadering van de raad van bestuur waarop de Regeringscommissaris aanwezig is. Het saldo van de variabele toelage wordt uitbetaald op het einde van het verstreken kalenderjaar.

Art. 3.De in artikel 2 van dit besluit bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

In het kalenderjaar van het begin en het einde van het mandaat, worden de toelagen waarvan sprake in artikel 2 proportioneel aangepast aan het aantal maanden dat de Regeringscommissaris zijn mandaat heeft uitgeoefend.

Art. 4.De Regeringscommissaris communiceert aan de Voogdijminister en de Minister van Begroting: 1° binnen de twee werkdagen vanaf de ontvangst, de dagorde van elk van de vergaderingen waar zijn aanwezigheid vereist is, door desgevallend de aandacht van de Ministers op de essentiële punten te vestigen;2° binnen de vijf werkdagen die volgen op de in 1° betrokken vergaderingen, een uitvoerig verslag dat ten minste alle nuttige opmerkingen bevat inzake de essentiële punten die tijdens voornoemde vergaderingen werden behandeld.

Art. 5.De Regeringscommissaris houdt zichzelf op de hoogte van de wettelijke en reglementaire, algemene en sectorale evoluties die zijn statuut, zijn functies evenals het doel van HR Rail betreffen.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 20 december 2013.

Art. 7.Onze minister die bevoegd is voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^