Koninklijk Besluit van 16 december 2018
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015315
pub.
21/12/2018
prom.
16/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015315

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, het artikel XI.242, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2017;

Overwegende dat de vennootschap belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek voor reprografie verschuldigd aan auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films representatief moet zijn voor alle beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties die in België de in artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht bedoelde vergoedingen beheren;

Overwegende dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Reprobel", met ondernemingsnummer 0453.088.681, zich kandidaat heeft gesteld voor deze aanwijzing;

Overwegende dat de vennootschap Reprobel het innen, beheren en verdelen van de vergoedingen uit wettelijke licenties voor rekening en ten bate van begunstigden, die telkens minstens auteurs en/of uitgevers moeten omvatten, tot doel heeft; dat zij momenteel derhalve voornamelijk, zo niet uitsluitend, beheersvennootschappen die de rechten van auteurs en uitgevers uit de literaire - gedrukte sector beheren als vennoten heeft;

Overwegende dat de beheersvennootschappen van de auteurs uit de muziek- en filmsector, de beheervennootschap van de uitvoerende kunstenaars, en de beheersvennootschappen van de producenten van fonogrammen en van films vertegenwoordigd zijn binnen de beheersvennootschap Auvibel;

Overwegende dat Auvibel een mandaat gegeven heeft aan Reprobel voor het beheer van de in artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht bedoelde vergoeding;

Overwegende dat momenteel niet alle categorieën van rechthebbenden waarvan de werken of prestaties op grond van artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht geëxploiteerd worden, de mogelijkheid hebben om vennoot te worden van de beheersvennootschap die wordt aangeduid om de in artikel XI.240 bedoelde vergoeding te beheren; dat de verplichting voorzien in artikel XI.242 van het Wetboek van economisch recht voor de aangeduide vennootschap om representatief te zijn voor alle beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties die in België de in artikel XI.240 bedoelde vergoeding beheren, impliceert dat de aangeduide vennootschap de mogelijkheid geeft aan alle beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties die in België de in artikel XI.240 bedoelde vergoeding beheren, om op niet-discriminatoire wijze vertegenwoordigd te zijn, en dus de mogelijkheid te hebben om volgens niet-discriminatoire voorwaarden vennoot te worden van de vennootschap die door de Koning krachtens artikel XI.242 wordt aangewezen;

Overwegende dat het in die omstandigheden aangewezen is om Reprobel slechts tijdelijk te belasten om de in artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht vergoeding te beheren; dat tijdens deze periode Reprobel haar statuten moet aanpassen teneinde een niet-discriminatoire vertegenwoordiging mogelijk te maken van het geheel van de beheersvennootschappen en collectieve beheersorganisaties die in België het in artikel XI.240 bedoelde recht op vergoeding beheren;

Overwegende dat het maatschappelijk doel van de vennootschap Reprobel het beheer van de vergoedingen voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, als voorzien in artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht, omvat;

Overwegende dat de vennootschap Reprobel bij ministerieel besluit van 27 juni 1996 op grond van artikel 67 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten gemachtigd werd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen;

Overwegende dat de vennootschap Reprobel bij koninklijk besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017031271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek sluiten belast werd met de inning en verdeling van de vergoeding bedoeld in de artikelen XI.240 van het Wetboek van economisch recht, en dit tot 31 december 2018;

Overwegende dat de vennootschap Reprobel de regelgeving dient na te leven, zowel voor de inning als voor de verdeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en dat zij onderworpen is aan de bestaande regels inzake controle op de beheersvennootschappen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Reprobel", met ondernemingsnummer 0453.088.681, wordt ermee belast de in artikel XI.240 van het Wetboek van economisch recht bedoelde vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek te innen en te verdelen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^