Koninklijk Besluit van 16 december 2020
gepubliceerd op 08 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsr

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020016203
pub.
08/01/2021
prom.
16/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016203

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


16 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen van 8 juli 2020;

Gelet op adviezen van de hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen van 9 juli 2020, van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen van 9 juli 2020, van de procureur des Konings bij het parket Antwerpen van 10 juli 2020 en van de stafhouder van de orde van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen van 12 juli 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 juli 2020;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 8 september 2020;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de advies nr.68.079/1 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen

Artikel 1.De politierechtbank Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld.

In burgerlijke zaken, uitgezonderd deze samenhangend met een strafrechtelijke procedure: - De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de zeven kantons Antwerpen en van de kantons Merksem, Deurne, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich en Zandhoven; - De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek; - De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Mol-Geel, de twee kantons Turnhout en van het kanton Westerlo.

In strafzaken, met inbegrip van de behandeling van de burgerlijke belangen: - De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de zeven kantons Antwerpen en van de kantons Merksem, Deurne, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich en Zandhoven; - De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Lier, Mechelen, Willebroek en Heist-op-den-Berg, met uitzondering van de gemeenten Hulshout en Herenthout; - De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de gemeenten Hulshout en Herenthout, de twee kantons Mol-Geel, de twee kantons Turnhout en van het kanton Westerlo. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 2.Artikel 21 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 2018 en 23 mei 2019, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 3.Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^