Koninklijk Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 09 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

bron
ministerie van financien
numac
2001003133
pub.
09/03/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, inzonderheid op artikel 36, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 262 van 26 maart 1936, het koninklijk besluit nr. 67 van 30 november 1939 en de wetten van 8 augustus 1980, 4 december 1990, 17 juni 1991 en 22 maart 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende het dekken van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 26 januari 1998, 17 december 1998, 10 januari 1999, 28 december 1999 en 30 maart 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende het dekken van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, omwille van het evenwicht in de bijdragen van de ondernemingen en personen die instaan voor de financiering van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, zonder verwijl de bijdrageregeling voor de instellingen voor collectieve belegging dient te worden gewijzigd, rekening houdend met gegevens en ramingen over de omvang van het beroep op het spaarwezen door deze instellingen;

Op de voordracht van onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende het dekken van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen worden de woorden "het jaar 1999" vervangen door de woorden "de jaren 1999 en 2000".

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^