Koninklijk Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012089
pub.
29/03/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 april 1990;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958; Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 9 april 1990, Belgisch Staatsblad van 12 mei 1990.

Bijlage Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10 mei 1999 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 4 juni 1999 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 1999 onder het nummer 53183/CO/319)

Artikel 1.Een artikel 8sexies, wordt aan de statuten, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 april 1990, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 april 1991, 15 juni 1993, 27 juni 1995 en 20 juni 1997, toegevoegd luidend als volgt : « Art. 8 sexies. Voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000, wordt het bedrag van de bijdrage vastgesteld op 0,10 pct. van de brutolonen.

De inning voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 wordt vervangen door een inning van 0,20 pct. van de brutolonen betaald over het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van het jaar 2000. Er geschiedt bijgevolg geen inning voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 1999.» .

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^