Koninklijk Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 29 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovere

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012096
pub.
29/03/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de kredieturen voor syndicale vorming (Vlaamse Gemeenschap) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de kredieturen voor syndicale vorming (Vlaamse Gemeenschap).

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (Vlaamse Gemeenschap) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 Aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de kredieturen voor syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op 14 september 1998 onder het nummer 49147/CO/319)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen.

Onder "werknemers" wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Art. 2.Aan de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 30 november 1976 en 30 september 1977, 29 september 1982 en 8 februari 1988, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, wordt in het toepassingsgebied (artikel 1) toegevoegd : "met uitsluiting van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Hogergenoemde toevoeging wordt van kracht op dezelfde datum als de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1998, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen, van toepassing op het Paritair Subcomité van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.Aan de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 8 januari 1976, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming, wordt in het toepassingsgebied (artikel 1) toegevoegd : "met uitsluiting van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Hogergenoemde toevoeging wordt van kracht op dezelfde datum als de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1998, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming, van toepassing op het Paritair Subcomité van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1998. Zij is gesloten voor onbepaalde duur en kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen.

Hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomsten, die van toepassing zijn op het bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, zullen evenwel steeds hun uitwerking behouden volgens de bepalingen voorzien in deze betrokken collectieve arbeidsovereenkomsten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van16 februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^