Koninklijk Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 25 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkoms

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012097
pub.
25/04/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1987 inzake de regeringsaanbevelingen betreffende de arbeidsduurvermindering en compenserende aanwervingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1987 inzake de regeringsaanbevelingen betreffende de arbeidsduurvermindering en compenserende aanwervingen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999 Consolidatie van de verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1987 inzake de regeringsaanbevelingen betreffende de arbeidsduurvermindering en compenserende aanwervingen (Overeenkomst geregistreerd op 13 augustus 1999 onder het nummer 51986/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten.

Art. 2.§ 1. In de loop van de periode begrepen tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000 zullen vier bijkomende compensatieverlofdagen toegekend worden aan alle werklieden en werksters.

Twee van deze dagen zullen tijdens het dienstjaar 1999 toegekend worden aan de werklieden en werksters die op 1 januari 1999 ten minste vier weken dienst hebben.

Twee van deze dagen zullen tijdens het dienstjaar 2000 toegekend worden aan de werklieden en werksters die op 1 januari 2000 ten minste vier weken dienst hebben.

De nieuw aangeworvenen zullen recht hebben op deze dagen van het ogenblik dat zij dezelfde anciënniteit zullen bereiken. § 2. De toekenningsmodaliteiten van deze compensatieverlofdagen zullen vastgesteld worden op ondernemingsvlak. § 3. Deze compensatieverlofdagen zullen vergoed worden, conform hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Art. 3.Al de andere verworvenheden van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1987 worden geconsolideerd.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^