Koninklijk Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 25 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de beton

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012101
pub.
25/04/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 1997 onder het nummer 45047/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten met uitzondering van de N.V. Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken, afdeling "cementagglomeraten", te Sint-Niklaas-Waas.

Art. 2.In artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, wordt § 4 toegevoegd als volgt : « § 4. De bij artikel 4, b) vermelde werklieden en werksters hebben recht op een hospitalisatieverzekering waarvan de modaliteiten en de datum van invoegetreding door de raad van beheer worden vastgesteld ».

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 15 mei 1997 en heeft dezelfde geldigheid als de bovengenoemde gewijzigde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^