Koninklijk Besluit van 16 februari 2004
gepubliceerd op 27 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004012004
pub.
27/02/2004
prom.
16/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i), gewijzigd bij de wet van 14 februari 1961 en § 10, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten en op artikel 8, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999, 2 januari 2001, 5 maart 2002, 2 augustus 2002, 8 april 2003 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79, § 4bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 maart 1996 en 7 januari 2003 en op artikel 79bis, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996 , gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de gr type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Bel sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 januari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 22 januari 2004;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 15 januari 2004;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd enerzijds door het feit dat de gewijzigde regeling dienstencheques op 1 januari 2004 in werking is getreden en dat onverwijld moet vermeden worden dat bijkomende prestaties inzake thuishulp van huishoudelijke aard in het kader van het PWA-stelsel concurrentie zouden vormen met het vernieuwde systeem van de dienstencheques en anderzijds door de noodzaak om zo vlug mogelijk de doorstroming van PWA-werknemers naar het stelsel van de dienstencheques te bevorderen;

Gelet op het advies nr. 36.477/1 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 79, § 4bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 maart 1996 en 7 januari 2003, wordt vervangen als volgt : « De werkloze is vrijgesteld van aanmelding ter gemeentelijke controle indien hij aantoont dat hij ten minste 180 activiteitsuren in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap gepresteerd heeft in de loop van een referteperiode van zes kalendermaanden vóór de maand vanaf dewelke de vrijstelling wordt gevraagd. De vrijstelling geldt voor een periode van ten hoogste zes kalendermaanden, doch kan op vraag van de werkloze opnieuw worden toegekend indien hij opnieuw de voormelde voorwaarden vervult.

De werkloze die in toepassing van het eerste lid is vrijgesteld en die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft zoals bedoeld in artikel 114, § 4, tweede lid, 2°, wordt bovendien vrijgesteld van de toepassing van de artikelen 51, § 1, tweede lid, 3° tot 6°, 56 en 58.

De referteperiode bedoeld in het eerste lid wordt verlengd met de duur van de periodes van arbeid in loondienst, van de vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid en van de periodes tijdens dewelke een toeslag werd toegekend in toepassing van artikel 131octies . Bij de vaststelling van de duur van deze gebeurtenissen wordt slechts rekening gehouden met volledige ononderbroken maanden.

De periode van vrijstelling van zes maanden bedoeld in het eerste lid, kan op vraag van de werknemer verlengd worden met een aantal volledige kalendermaanden gelijk aan het aantal maanden dat bekomen wordt door samenvoeging van de dagen waarvoor de werkloze een uitkering met toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering of een toeslag met toepassing van artikel 131octies, ontving. Hierbij wordt evenwel slechts rekening gehouden met ziekteperiodes en periodes waarin een toeslag met toepassing van artikel 131octies werd toegekend, die gelegen zijn in de periode van vrijstelling of die daar aansluitend op volgen. »

Art. 2.Artikel 79bis, § 3, eerste lid, 1°, a), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996 , gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de gr type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Bel sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

In afwijking van het eerste lid heeft artikel 1 van dit besluit slechts uitwerking vanaf 1 oktober 2004.

De vrijstelling die vóór 1 oktober 2004 werd toegekend in toepassing van artikel 79, § 4bis, van hetzelfde besluit betreft vanaf die datum niet langer de toepassing van de artikelen 51, § 1, tweede lid, 3° tot 6°, 56 en 58 van hetzelfde besluit. De betreffende werkloze is vanaf die datum, gedurende de lopende periode van zes maanden, slechts vrijgesteld van aanmelding ter gemeentelijke controle. Hij behoudt gedurende de betreffende periode eveneens het voordeel van artikel 80, 3°, van hetzelfde besluit.

De werkloze bedoeld in het derde lid behoudt evenwel de vrijstelling in toepassing van de artikelen 51, § 1, tweede lid, 3° tot 6°, 56 en 58 van hetzelfde besluit gedurende de lopende periode van zes maanden, indien hij een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft zoals bedoeld in artikel 114, § 4, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit.

In afwijking van artikel 2 mag de activiteit bedoeld in artikel 79bis, § 3, eerste lid, 1°, a), van hetzelfde besluit, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van dit besluit, verder uitgeoefend worden indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn : - de werkloze was op 1 maart 2004 verbonden met een PWA - arbeidsovereenkomst; - de werkloze heeft de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter daadwerkelijk bij een gebruiker uitgeoefend in de loop van de periode van 18 kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin hij de activiteit wil uitoefenen; - de werkloze was na 1 maart 2004 niet gedurende een ononderbroken periode van acht maanden of meer verbonden met een arbeidsovereenkomst; - de kandidaat-gebruiker was op 1 maart 2004 in het bezit van een in de zin van artikel 79, § 2, derde lid gevalideerd gebruikersformulier voor het verrichten van voormelde activiteit.

De voormelde periode van 18 kalendermaanden bedoeld in het vorig lid wordt verlengd met de duur van de vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid, voorzover het volledige, ononderbroken maanden betreft en/of door overmacht.

De Minister van Werk kan de datum van inwerkingtreding van dit besluit en de data waarvan sprake in artikel 3, vijfde lid, van dit besluit met drie maanden uitstellen indien het aanbod van dienstencheques ontoereikend is.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten0, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999.

Wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001, erratum 13 januari 2001.

Wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002.

Wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toez sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002.

Wet van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot type wet prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003.

Wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003.

Koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 26 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 6 april 1996.

Koninklijk besluit van 16 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996 , gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de gr type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Bel sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1997.

Koninklijk besluit van 7 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2003 pub. 17/01/2003 numac 2002013462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en § 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 januari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^