Koninklijk Besluit van 16 februari 2006
gepubliceerd op 16 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006200396
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 Bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 14 juni 2005 onder het nummer 75056/CO/118)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters die ressorteren onder het Paritair Comité van de voedingsnijverheid en die tezelfdertijd onder het toepassingsgebied vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" (koninklijk besluit van 5 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2004).

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit aan bij artikel 12, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van een "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedings-nijverheid".

Art. 3.§ 1. De bijdragen voor de werking van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" zijn de volgende. § 2. Voor de ondernemingen met uitzondering van de ondernemingen van de groentenconservennijverheid, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken en het bereiden van verse groenten, die als RSZ- kengetal het nummer 51/... dragen : - van 1 juli 2005 tot en met 31 maart 2006 : 1,30 pct.; - vanaf 1 april 2006 en voor onbepaalde duur : 1,17 pct. § 3. Voor de ondernemingen van de groentenconser-vennijverheid, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken en het bereiden van verse groenten, die als RSZ-kengetal het nummer 51/... dragen : - van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 : 0,60 pct.; - van 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2006 : 0,50 pct.; - van 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 : 0,37 pct.; - van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 : 0,57 pct.; - van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 : 0,77 pct.; - van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 : 0,97 pct.; - van 1 januari 2010 en voor onbepaalde duur : 1,17 pct.

Art. 4.§ 1. De volgende bijkomende bijdragen worden geïnd voor alle ondernemingen voor de werking van het Instituut voor Professionele Vorming van de voedingsnijverheid, hierna genoemd "IPV". § 2. Vanaf 1 juli 2005 tot en met 31 december 2006 bedraagt de werkgeversbijdrage 0,15 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen. § 3. Vanaf 1 januari 2007 en voor onbepaalde duur bedraagt de werkgeversbijdrage 0,20 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijnde 0,05 pct. voor de financiering van vorming in het algemeen en 0,15 pct. voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen.

Art. 5.De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid" vanaf 1 januari 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 september 2004 (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2004)

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^