Koninklijk Besluit van 16 februari 2009
gepubliceerd op 13 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022085
pub.
13/03/2009
prom.
16/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, inzonderheid op artikel 6, § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 januari 2009;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat momenteel verkeert de gehele wereld, maar in belangrijke mate ook België in een economische en financiële crisis. Met het herstelplan heeft de regering op 11 december 2008 een aantal maatregelen aangekondigd die op korte termijn het vertrouwen moeten herstellen en zorgen voor meer zekerheid op lange termijn. In het Europees herstelplan, dat door de Commissie is aangekondigd op 26 november 2008, worden de regeringen van de lidstaten aangemaand om maatregelen te nemen die gericht, tijdig en tijdelijk zijn. Ze moeten ook snel kunnen worden ingevoerd. De maatregelen die de regering heeft aangekondigd schrijven zich in deze aanbeveling. Ze moeten zowel de gezinnen als de bedrijven helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

In het licht van de Europese aanbeveling acht de regering het uitermate nodig om alle maatregelen die in het herstelplan van 11 december 2008 staan zo snel mogelijk een reglementaire basis te geven.

De meeste van die maatregelen gaan immers in vanaf 1 januari 2009 of moeten op zijn minst al vanaf die datum gunstige effecten ressorteren op de economie.

De regering wenst ook een krachtig signaal te geven aan de economische actoren en aan de bevolking door alle maatregelen samen door te voeren, ook deze die op een latere datum in werking treden. Het herstelplan vormt voor de regering immers één en ondeelbaar geheel.

Gelet op het advies nr. 45.881/1 van de Raad van State, gegeven op 27 januari, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt gebracht : 1° op 1 juni 2009 op 5.860,47 euro; 2° op 1 januari 2010 5.895,63 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009, met uitzondering van artikel 1, 2°, dat in werking treedt op 1 januari 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^