Koninklijk Besluit van 16 februari 2009
gepubliceerd op 31 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009022115
pub.
31/03/2009
prom.
16/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 38, eerste lid, 4°;

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, inzonderheid op artikel 63, eerste lid;

Gelet op het verzoek van het paritair subcomité voor de vlasbereiding waarbij de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd voor de beslissing van 11 december 2008 betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2009.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

Bijlage Paritair subcomité voor de vlasbereiding.

Beslissing van 11 december 2008 Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze beslissing is van toepassing op alle werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen voor de vlasbereiding die onder de bevoegdheid ressorteren van het paritair subcomité van de vlasbereiding.

I. West-Vlaanderen-Henegouwen

Art. 2.In de ondernemingen gevestigd in de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen en ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, wordt de hoofdvakantie tijdens het jaar 2009 aan de rechthebbende werklieden en werksters verleend in navolgende periode : a) van maandag 20 juli tot en met zaterdag 15 augustus 2009 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Kortrijk en de provincie Henegouwen;b) van maandag 15 juni tot en met zaterdag 4 juli 2009 : geldig voor deze gelegen in de arrondissementen Roeselare-Tielt, Oostende en Veurne-Diksmuide;c) van maandag 20 juli tot en met zaterdag 8 augustus 2009 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Ieper.

Art. 3.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

II. Oost-Vlaanderen.

Art. 4.In de ondernemingen gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen en ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, wordt de hoofdvakantie tijdens het jaar 2009 aan de rechthebbende werklieden en werksters verleend in navolgende periode : a) van maandag 18 mei tot en met zaterdag 23 mei 2009 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Gent-Eeklo;b) van maandag 8 juni tot en met zaterdag 13 juni 2009 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Sint-Niklaas;c) van maandag 15 juni tot en met zaterdag 20 juni 2009 : geldig voor deze gelegen in het arrondissement Oudenaarde. De tweede week vakantie wordt onmiddellijk vóór of onmiddellijk na deze vastgestelde hoofdvakantie verleend, zodanig dat zij hiermee slechts één vakantieperiode uitmaakt.

Art. 5.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

III. Overige streken van het land.

Art. 6.In de overige streken van het land zal in de ondernemingen welke ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, een hoofdvakantie worden verleend aan de rechthebbende werklieden en werksters van twee weken, zijnde van 22 juni 2009 tot en met zaterdag 4 juli 2009.

Art. 7.De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

IV. Slijters.

Art. 8.De vakantie van de slijters dient verleend te worden na de terugkeer van de slijtcampagne, in zoverre de hoofdvakantie nog niet werd genomen.

V. Afwijkingen.

Art. 9.In afwijking van de bepaling van artikel 2 tot en met artikel 7 van de beslissing van het NPSC Vlasbereiding inzake de vaststelling van de vakantiedata 2009, wordt voor de volgende ondernemingen deze periode van hoofdvakantie toegestaan : - NV ALBERT DECLERCQ Brugstraat 54 8930 Lauwe van 03/08/2009 tot en met 28/08/2009; - NV CASTELLINS Drieslaan 4 8560 Moorsele van 27/07/2009 tot en met 21/08/2009; - BVBA GALLE Patric Vijvestraat 33 8720 Oeselgem van 20/07/2009 tot en met 15/08/2009; - NV PROCOTEX CORPORATION Rue Théodor Klüber 8 7711 Dottignies van 27/07/2009 tot en met 14/08/2009; - NV SPILLEBEEN Abelestraat 10 8870 Izegem van 20/07/2009 tot en met 07/08/2009; - NV DELINCO D'Hoyestraat 25 9870 Olsene van 27/07/2009 tot en met 07/08/2009; - NV VANNESTE Jos Kortrijksesteenweg 283 8530 Harelbeke van 22/07/2009 tot en met 14/08/2009; - NV DEBRUYNE Pittemsestraat 26 8850 Ardooie van 29/06/2009 tot en met 24/07/2009; - BVBA GHEKIERE Daniël Rollegemkapelsestraat 67A 8880 Sint-Eloois-Winkel van 03/08/2009 tot en met 28/08/2009;

BVBA PICAVET C.& Zn Rotsstraat 11 9870 Olsene van 20/07/2009 tot en met 14/08/2009; van 28/12/2009 tot en met 31/12/2009; - SA DE GROOT, Van Nes & C° Leuzestraat 101 8510 Bellegem van 27/07/2009 tot 14/08/2009.

De overige verlofdagen zullen verleend worden op, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers, vastgestelde data.

Art. 10.In afwijking van de bepalingen van artikel 2 tot en met artikel 9 is het toegelaten de stoker-roter drie dagen vóór het einde van de hoofdvakantie tewerk te stellen.

Art. 11.Het laden, vervoer en lossen van strovlas van de oogst 2009 is toegelaten tijdens de vakantieperioden bepaald bij de vorige artikelen met dien verstande dat de hoofdvakantie moet geëerbiedigd worden.

Art. 12.Buiten de in artikel 9 voorziene afwijkingen kan het bureau van het paritair subcomité voor de vlasbereiding, voor uitzonderlijk plots gerezen omstandigheden afwijking toestaan inzake de vakantiedata.

Deze omstandigheden dienen onmiddellijk aan de voorzitter van het paritair subcomité en aan de in het paritair subcomité vertegenwoordigde vakbondsorganisaties medegedeeld te worden. De omstandigheden dienen van ernstige economische of technische aard te zijn.

De aanvragen tot afwijking, ingevolge hoger geciteerde omstandigheden, dienen ten minste drie weken vóór de aanvraag van de voor bedoelde onderneming bepaalde vakantieperiode bij de voorzitter van het paritair subcomité voor de vlasbereiding ingediend te worden en dienen een nieuw voorstel van vakantieperiode te omvatten of te vermelden.

VI. Slotbepaling.

Art. 13.Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2009 en heeft uitwerking tot en met 31 december 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2009.

De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^