Koninklijk Besluit van 16 februari 2015
gepubliceerd op 20 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000100
pub.
20/02/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-02-20

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


16 FEBRUARI 2015. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. ALGEMEEN COMMENTAAR : **** **** van 19 december 2014 heeft in de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een artikel 1/1 ingevoegd dat, voor bepaalde aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf, de betaling van een bijdrage die de administratieve kosten die voortvloeien uit de behandeling van deze aanvragen moet dekken, voorziet. **** de bevoegdheid die door de wetgevende macht aan Uwe Majesteit werd toegekend legt dit ontwerp van koninklijk besluit de bedragen van de bijdrage en de praktische regels voor de inning ervan vast. 2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR : Artikelen 1 tot 3 **** artikelen vallen onder de **** en maken het mogelijk om in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een nieuw hoofdstuk met betrekking tot de bijdrage die de administratieve kosten dekt, in te voegen. Art. 4 **** eerste paragraaf legt de bedragen van de bijdrage, die de administratieve kosten, van gemiddeld 268 **** per aanvraag "gedeeltelijk" dekt, vast. **** **** van de bijdrage is vastgesteld op 215 ****, om het even of de aanvraag is ingediend bij de **** diplomatieke of consulaire post in het buitenland of rechtstreeks op het grondgebied van het ****. In vergelijking met hetgeen wordt gevraagd in de buurlanden, is dit bedrag billijk. **** is zelfs lager dan de gemiddelde kosten voor het onderzoek van een ****. **** echter rekening te houden met het bijzonder karakter van sommige categorieën van vreemdelingen en van aanvragen, zijn er lagere bedragen bepaald. **** de verzoeken tot **** (160 ****) en de kosteloosheid voor de vreemdelingen die jonger zijn dan 18 jaar betreft, is het verschil met betrekking tot het bedrag met name te wijten aan enerzijds artikel 8 van het **** **** voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat het («*****») recht op het gezinsleven en anderzijds in het hoger belang van het kind bekrachtigt. **** de intellectuele ontwikkeling en het verwerven en het doorgeven van kennis te bevorderen, moeten de vreemdelingen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student indienen een bijdrage betalen waarvan het bedrag eveneens lager is (160 ****).

Voor het ongehuwde gehandicapte kind ouder dan achttien jaar dat niet zelf in zijn eigen behoeften kan voorzien wegens zijn handicap, zoals bedoeld in artikel 10, § 1, 1**** lid, 6°, van de wet, is dit eveneens gratis. Dit kind de betaling van de bijdrage opleggen zou er op neerkomen zijn situatie, die al «*****» is wegens zijn handicap, nog «*****» te maken. **** geldt voor een alleenstaand gehandicapt kind dat een aanvraag **** ten aanzien van een **** indient. **** een lager bedrag te vragen aan een langdurig ingezetene en hun familieleden, voor zover het gezin reeds gevormd was in de eerste Lidstaat, wordt tegemoet gekomen aan supranationale wetgeving met betrekking tot deze specifieke categorie (60 ****). **** betaling van de bijdrage is per aanvraag en per vreemdeling verschuldigd. **** betaling zal rechtstreeks op een bankrekening van de **** Vreemdelingenzaken overgeschreven worden. **** de vreemdeling op wie de betaling betrekking heeft te kunnen identificeren, en na te gaan of het juiste bedrag betaald werd, zal de persoon die de betaling uitvoert erover waken dat de voorziene mededeling gerespecteerd wordt.

Art. 5 tot 7 Artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bepaalt de sanctie voor het niet betalen van de bijdrage. **** **** om de **** van de ****.

De last van het bewijzen van de betaling berust volledig op de vreemdeling, en dit op het moment waarop hij zijn aanvraag indient. **** bepalingen bepalen de overheden die de **** onontvankelijk zullen moeten verklaren en het model van deze **** ("bijlage 42" van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten). **** **** om de volgende overheden: de vertegenwoordiger van de **** diplomatieke of consulaire missie of zijn gemachtigde (voor de aanvragen die in het buitenland ingediend worden), de **** of zijn gemachtigde (voor de aanvragen die rechtstreeks op het grondgebied van het **** ingediend worden) en de **** of zijn gemachtigde. **** artikelen preciseren eveneens wat er moet worden gedaan wanneer de vreemdeling niet het juiste bedrag overschrijft. **** dit geval zullen de hierboven bedoelde overheden de vreemdeling hiervan op de hoogte brengen en hem ("bijlage 43" van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten) uitnodigen om het verschuldigde resterende bedrag te betalen. **** aanvullend bedrag moet binnen de dertig dagen na de kennisgeving aan de vreemdeling van de beslissing die hem over de gedeeltelijke betaling informeert, overgeschreven worden. **** dit niet gedaan wordt, zullen dezelfde overheden de aanvraag onontvankelijk verklaren. **** dit geval wordt het overschreven bedrag niet terugbetaald en behoudt de **** **** dit bedrag. **** een **** vreemdeling een gedeeltelijke betaling verricht start een **** - met bijkomend (controle)-werk tot gevolg. Aan hem wordt de mogelijkheid geboden om zich binnen de 30 dagen in regel te stellen. Hij ontvangt in die zin een "bijlage 43". **** administratieve controle wordt uitgevoerd om na te gaan of hij tot volledige betaling overging. **** gebreke hieraan ontvangt hij een **** ("bijlage 42"). Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat gedeeltelijke betaling extra werklast veroorzaakt. **** is aan de vreemdeling die een beperkt dan wel belangrijk deel betaald heeft om zich, zonder onderscheid, in regel te stellen. **** administratieve last is bij de gedeeltelijke betaling van een beperkt dan wel een belangrijk deel van het bedrag hetzelfde.

Art. 8 **** artikel bepaalt overgangsregelingen. **** **** het enkel om een toepassing van het beginsel van non-retroactiviteit.

Wij hebben de eer te zijn, ****, Van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De ****-Eerste **** en Minister van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

ADVIES 57.000/4 VAN 4 februari 2015 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN' Op 19 januari 2015 is de **** van ****, afdeling ****, door de Staatssecretaris voor **** en ****, belast met **** ****, toegevoegd aan de **** van **** en Binnenlandse **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 4 februari 2015 .

De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, **** **** **** en **** ****, assessoren, en **** ****, griffier.

Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur .

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 4 februari 2015 . **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Algemene opmerking In het ontworpen artikel 1/1, § 1, 2°, worden verschillende categorieën van vreemdelingen bepaald die verplicht worden tot het betalen van een bijdrage die, naargelang van het geval, wordt vastgesteld op 60 ****, 160 **** of 215 ****. Het verslag aan de **** behoort te worden aangevuld om de keuze van de categorieën die verplicht worden het bedrag van 215 **** te betalen, beter te verantwoorden ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel. **** dat verband, wordt de aandacht van de steller van het ontwerp gevestigd op de passage in het verslag aan de **** waarin, met betrekking tot de aanvragen die worden ingediend op basis van de artikelen 9 en 9bis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten `betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen', wordt gesteld dat "(...) de administratieve kosten bij een **** in veel gevallen aanzienlijk hoger [zijn] omdat het verschillende meerderjarige personen betreft". Die verantwoording lijkt zich immers niet te verdragen met het ontwerpbesluit dat, in zijn ontworpen artikel 1/1, § 1, tweede lid, stelt dat "[****]**** in het eerste lid bedoelde bedragen per aanvraag en per persoon betaald [moeten] worden", en dat, in paragraaf 2, tweede lid, het beginsel van een betaling per persoon instelt.

Bijzondere opmerkingen 1. In het tweede lid van de aanhef moeten de woorden "ingevoegd bij de **** van 19 december 2014" worden toegevoegd na de woorden "artikel 1/1".2. In het ontworpen artikel 1/1, § 1, eerste lid, moeten de woorden "**** bedrag van de administratieve kosten, bedoeld in" worden vervangen door de woorden "**** bedrag van de bijdrage, bedoeld in". Het ontworpen artikel 1/2, §§ 1 en 3, en de ontworpen bijlagen 42 en 43 moeten in dezelfde zin worden gewijzigd.

Slotopmerkingen 1. **** **** tekst moet zorgvuldig worden nagelezen, inzonderheid de nummering met rangtelwoorden van de titels, hoofdstukken en artikelen (1).2. **** artikel 2 van het ontwerp behoort "van hetzelfde besluit" te worden geschreven in plaats van "van hetzelfde **** besluit" (2). Dezelfde opmerking geldt voor de artikelen 3, 6 en 7 van het ontwerp. 3. **** de inleidende zin van de artikelen 4 en 5 van het ontwerp moeten de woorden "van hetzelfde besluit" worden ingevoegd.4. **** artikel 5 dient de uitdrukking "van dit besluit" te vervallen (3).5. **** **** tekst van de artikelen 6 en 7 van het ontwerp moet worden herzien om de ronde haakjes en hun inhoud eruit te verwijderen (4). (1) Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab ****, aanbevelingen 52 en 64. (2) ****., aanbeveling 112 en formule **** 4-2-2-2. (3) ****., aanbeveling 72, ****). (4) ****., aanbeveling 174 en formule **** 4-2-13-4. **** griffier, ****. ****.

De voorzitter, ****. ****.

16 FEBRUARI 2015. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 1/1, ingevoegd door de **** van 19 december 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de **** van ****, gegeven op 13 januari 2015;

Gelet op het akkoord van de **** van ****, gegeven op 14 januari 2015;

Gelet op de reglementaire ****, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 57.000/4 van de **** van ****, gegeven op 4 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de ****-Eerste **** en Minister van Binnenlandse **** en de **** voor **** en ****, en op het advies van de in Raad vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** titel Ibis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt hoofdstuk ****, met de titel «*****», hoofdstuk ****/****.

Art. 2.**** titel Ibis van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk ****, met de titel «*****» ingevoegd.

Art. 3.Artikel 1bis van hetzelfde besluit, **** door het koninklijk besluit van 22 **** 1996, wordt **** en wordt artikel 1/3.

Art. 4.In hoofdstuk **** van hetzelfde besluit, ingevoegd door artikel 2, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, **** als volgt : "

Art. 1/1.§ 1. **** bedrag van de retributie, bedoeld in artikel 1/1 van de wet, wordt als volgt vastgelegd : 1° de vreemdeling die jonger is dan 18 jaar : gratis;2° de vreemdeling die 18 jaar en ouder is : ****.Onder voorbehoud van ****, **** en ****, de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3°, 4° en 6°, van de wet : 160 ****; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3° en 4°, van de wet ingediend door een vreemdeling bedoeld in artikel 10 § 1, 6°, van de wet : gratis; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3° en 4°, van de wet ingediend door de familieleden van een vreemdeling met het statuut van langdurig ingezetene in een andere lidstaat, voor zover zij deel uitmaakten van zijn gezin in de ander lidstaat : 60 ****; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 6°, van de wet ingediend door een alleenstaand gehandicapt kind dat ouder is dan 18 jaar, voorzover het kind een attest overlegt dat uitgaat van een door de **** diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat het omwille van zijn handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien : gratis; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 7°, van de wet : 160 ****; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° en 10°, van de wet : 215 ****; ****. de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 8°, van de wet : 60 ****. **** in het eerste lid bedoelde bedragen moeten per aanvraag en per persoon betaald worden. § 2. **** betaling van het in de eerste paragraaf bedoelde bedrag wordt door middel van een overschrijving op de bankrekening ****57 6792 0060 9235 uitgevoerd. **** persoon die de betaling uitvoert, zal in de mededeling van de overschrijving de naam en de ****(****)****(en) van de vreemdeling vermelden, evenals zijn geboortedatum, zijn nationaliteit en de reden van zijn verblijf. **** moet de volgende structuur gebruikt worden : "Naam_Voornaam_Nationaliteit_****.****.****_****15.12.1980".

Art. 5.In hoofdstuk **** van hetzelfde besluit, ingevoegd door artikel 2, wordt een artikel 1/2 ingevoegd, **** als volgt : "

Art. 1/2.§ 1. **** de indiening van zijn **** moet de vreemdeling bewijzen dat de in artikel 1/1 van de wet bedoelde retributie betaald werden. § 2. **** de vreemdeling het in het eerste lid bedoelde betalingsbewijs niet voorlegt om zijn **** te staven verklaart de overheid die bevoegd is om de **** in ontvangst te nemen of er een beslissing over te nemen de **** onontvankelijk. **** **** wordt overeenkomstig het model in bijlage 42 opgesteld. Een kopie van de **** wordt naar de **** Directie Dienst **** van de **** **** Binnenlandse **** gestuurd. § 3. Indien het in de eerste paragraaf bedoelde betalingsbewijs aantoont dat de retributie gedeeltelijk betaald werden brengt de overheid die bevoegd is om de **** in ontvangst te nemen of er een beslissing over te nemen de vreemdeling hiervan op de hoogte en vraagt hem om de betaling van het verschuldigd bedrag binnen een termijn van dertig dagen uit te voeren. **** beslissing waarmee de vreemdeling over de gedeeltelijke betaling wordt geïnformeerd wordt overeenkomstig het model in de bijlage 43 van dit besluit opgesteld.

Een kopie van de beslissing wordt naar de **** Directie **** Vreemdelingenzaken van de **** **** Binnenlandse **** gestuurd. **** in het eerste lid bedoelde termijn van dertig dagen begint te lopen op de dag na de dag van de kennisgeving van de beslissing die de vreemdeling over de gedeeltelijke betaling informeert. **** in het eerste lid bedoelde betaling wordt overeenkomstig artikel 1/1, § 2, van dit besluit uitgevoerd. **** de in het eerste lid bedoelde betaling niet uitgevoerd wordt, verklaart de overheid die bevoegd is om de aanvraag in ontvangst te nemen of er een beslissing over te nemen de aanvraag onontvankelijk. **** **** wordt overeenkomstig het model in bijlage 42 van dit besluit opgesteld. Een kopie van de **** wordt naar de **** Directie **** Vreemdelingenzaken van de **** **** Binnenlandse **** gestuurd.

In het in het vierde lid voorziene geval maakt de gedeeltelijke betaling van geen enkele terugbetaling het voorwerp uit en behoudt de Dienst **** de gedeeltelijke betaling."

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 42 ingevoegd die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 43 ingevoegd die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.**** betaling van de in artikel 4 bedoelde bedragen is enkel verschuldigd voor de aanvragen die vanaf de inwerkingtreding van dit besluit ingediend worden.

Art. 9.**** minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit. **** te ****, 16 februari 2015. **** **** **** : De ****-Eerste **** en Minister van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^