Koninklijk Besluit van 16 februari 2015
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014086
pub.
27/02/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, het artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de omvorming van Belgacom in naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom genomen op 16 april 2014, houdende wijzigingen van de statuten van Belgacom;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 22 december 2014 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 23 december 2014;

Op de voordracht van de Vice-Eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, ingevolge de op 16 april 2014 door de buitengewone algemene vergadering van Belgacom genomen beslissingen waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Vice-Eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO

Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 februari 2015 Wijziging aan de statuten van Belgacom 1. Wijziging van artikel 5, paragraaf 2 van de statuten te wijzigen als volgt : De datum "acht april tweeduizend negen" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien".2. Wijziging van artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten als volgt : De datum "veertien april tweeduizend tien" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien".3. Wijziging van artikel 5, paragraaf 3, van de statuten als volgt : De woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten".4. Wijziging van artikel 10, paragraaf 1 van de statuten volgt : Vervangen van de bestaande tekst van paragraaf 1 door : "De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Overeenkomstig artikel 60/1, § 2, van de wet van éénentwintig maart negentienhonderd éénennegentig zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling." 5. Wijziging van artikel 11, paragraaf 2, van de statuten als volgt : De woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten".6. Wijziging van artikel 13, lid 2 van de statuten als volgt : De datum "acht april tweeduizend negen" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien".7. Wijziging van artikel 13, lid 4 van de statuten als volgt : De datum "veertien april tweeduizend tien" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien". 8. Wijziging van artikel 14, laatste zin van de statuten als volgt : Vervangen van de bestaande zin door : "Deze obligaties en warrants kunnen op naam of gedematerialiseerd worden uitgegeven." 9. Wijziging van artikel 34 van de statuten als volgt : In paragraaf 1, lid 1 schrappen van de woorden "hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon,". In paragraaf 2 schrappen van de woorden "de financiële tussenpersoon,".

Gezien om bijgevoegd te worden aan ons besluit van 16 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^