Koninklijk Besluit van 16 februari 2016
gepubliceerd op 22 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, d

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009071
pub.
22/02/2016
prom.
16/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009071

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


16 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen;

Gelet op adviezen van de procureur des Konings Namen, de arbeidsauditeur te Luik, de hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen en het gezamenlijk advies van de stafhouders van de ordes van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Namen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2015;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2015;

Gelet op het advies 58.100/3 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen

Artikel 1.De rechtbank van eerste aanleg te Namen is onderverdeeld in twee afdelingen.

De eerste afdeling is gevestigd te Namen en oefent, behoudens afwijkende bepalingen in het zaakverdelingsreglement, haar rechtsmacht uit op het grondgebied van de kantons Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux-Eghezée en de twee kantons Namen.

De tweede afdeling is gevestigd te Dinant en oefent, behoudens afwijkende bepalingen in het zaakverdelingsreglement, haar rechtsmacht uit op het grondgebied van de kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville en Florennes-Walcourt.

Art. 2.De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Dinant voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet te Dinant is gevestigd.

De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Namen voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet te Namen is gevestigd.

Art. 3.De strafzaken worden behandeld in elk van de afdelingen van het arrondissement overeenkomstig artikel 1 van dit reglement.

De zaken met betrekking tot overtredingen van de wetten en verordeningen over sociaaleconomische aangelegenheden, financiële en fiscale zaken en douane en accijnzen worden evenwel behandeld te Namen voor het volledige gerechtelijk arrondissement Namen. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 4.Artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^