Koninklijk Besluit van 16 februari 2017
gepubliceerd op 27 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van een maaltijdc

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206467
pub.
27/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206467

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van een maaltijdcheque, de verhoging van een maaltijdcheque en de omzetting van de ecocheques voor de arbeiders van het niet-rijdend personeel, met inbegrip van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van een maaltijdcheque, de verhoging van een maaltijdcheque en de omzetting van de ecocheques voor de arbeiders van het niet-rijdend personeel, met inbegrip van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2016 Invoering van een maaltijdcheque, verhoging van een maaltijdcheque en omzetting van de ecocheques voor de arbeiders van het niet-rijdend personeel, met inbegrip van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer te land voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2016 onder het nummer 134053/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden- conform het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2010. § 2. Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die : 1° wegvervoer voor rekening van derden uitvoeren en elk ander vervoer zowel met paarden als met motorrijtuigen voor rekening van derden;2° voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor vervoerondernemingen voor rekening van derden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten en het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

Het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen of voor de daarmee gelijkgestelde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen of het Paritair Comité voor het havenbedrijf. § 3. Onder "arbeiders" wordt verstaan: de arbeiders en arbeidsters behorende tot het niet-rijdend personeel, met inbegrip van het garagepersoneel. HOOFDSTUK II. - Verhoging bestaande maaltijdcheques

Art. 2.Ondernemingen die op 1 januari 2016 reeds maaltijdcheques toekennen aan een categorie van arbeiders, behorende tot het niet-rijdend personeel, met inbegrip van het garagepersoneel, zullen voor deze categorie de werkgeversbijdrage verhogen met 1 EUR/gewerkte dag. Deze verhoging zal worden toegepast vanaf 1 januari 2016. HOOFDSTUK III. - Invoering van ecocheques en toekenningsmodaliteiten

Art. 3.Ondernemingen die op 1 januari 2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen aan een categorie van betrokken arbeiders, zullen vanaf 2016 ecocheques toekennen voor een bedrag van 200 EUR.

Art. 4.§ 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "ecocheque" verstaan : de cheque die toegekend wordt voor de aankoop van de producten en diensten van ecologische aard die expliciet zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. De geldigheid van deze cheques bedraagt 24 maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de arbeider. § 2. De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. Kleinere bedragen zijn mogelijk.

Art. 5.De ecocheques worden toegekend volgens onderstaande modaliteiten : - de toekenning gebeurt conform de bepalingen van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd; - de referteperiode valt samen met het kalenderjaar; - de ecocheques worden toegekend op het einde van de referteperiode; - de ecocheques worden toegekend pro rata de arbeidsduur van de betrokken arbeiders in de referteperiode; - voor de arbeiders die in de loop van de referteperiode in dienst zijn getreden van de werkgever of hem hebben verlaten gebeurt de toekenning eveneens pro rata temporis van de periodes gedurende dewelke zij op basis van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever waren tewerkgesteld, desgevallend ook pro rata temporis van de arbeidsduur; - voor de toekenning van de ecocheques wordt per referteperiode rekening gehouden met de gewerkte dagen. Met gewerkte dagen worden gelijkgesteld, alle dagen die zijn opgenomen in artikel 6, § 3 van de Nationale Arbeidsraad-collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98; - deze pro rata regelingen gelden ook wanneer de werknemer overgaat van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling en omgekeerd.

Art. 6.De ecocheque wordt op naam van de arbeider afgeleverd, deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens voorkomen op de individuele rekening van de arbeider.

Art. 6 bis. De ecocheque kan tevens in elektronische vorm worden afgeleverd. De elektronische ecocheque is onderworpen aan dezelfde toekenningsvoorwaarden als de papieren ecocheque. HOOFDSTUK IV. - Omzetting ecocheques in maaltijdcheques

Art. 7.Ondernemingen zonder maaltijdcheques die in 2015 nog ecocheques toekenden aan een categorie van arbeiders, zullen deze ecocheques omzetten in maaltijdcheques ten bedrage van 3,22 EUR/gewerkte dag (samengesteld uit 1,09 EUR werknemersbijdrage en 2,13 EUR werkgeversbijdrage).

De maaltijdcheques worden toegekend vanaf de prestaties in januari 2016. De toekenning van ecocheques vervalt vanaf kalenderjaar 2016. HOOFDSTUK V. - Modaliteiten van de invoering van de maaltijdcheque

Art. 8.Het stelsel van de maaltijdcheques wordt ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 9.§ 1. Het aantal toegekende maaltijdcheques is zowel voor de voltijdse als de deeltijdse arbeiders gelijk aan het aantal dagen waarop deze arbeiders normale werkelijke arbeid, meerprestaties zonder inhaalrust, meerprestaties mits inhaalrust en andere meerprestaties mits inhaalrust verrichten. § 2. In de ondernemingen waarin gelijktijdig verschillende arbeidsregelingen van toepassing zijn kan een alternatieve telling voorzien worden waarbij het aantal maaltijdcheques berekend wordt op basis van de verhouding tussen het aantal uren dat de werknemer tijdens het kwartaal effectief heeft gepresteerd en het normaal aantal arbeidsuren per dag in de onderneming (bijvoorbeeld 38/5), waarbij het verkregen resultaat (afgerond op de hogere eenheid) wordt beperkt tot het maximum aantal werkbare dagen van een voltijdse werknemer in de onderneming in het kwartaal.

Ondernemingen die deze alternatieve berekening willen toepassen moeten dit vaststellen via een collectieve arbeidsovereenkomst. Indien er in de onderneming geen syndicale vertegenwoordiging is, via het arbeidsreglement.

Deze collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement bepaalt tevens het normaal aantal uren per dag van een voltijdse arbeider en de wijze waarop het maximum aantal werkdagen in het kwartaal voor een voltijdse werknemer wordt berekend.

Art. 10.De maaltijdcheques worden iedere maand opgemaakt en in één of meerdere keren, gecrediteerd op de maaltijdchequerekening in functie van het aantal dagen waarop de arbeider vermoedelijk prestaties zal verrichten.

Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het voorgaande kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met de effectieve prestaties gedurende het betrokken voorgaande kwartaal.

De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd of komt voor op de individuele rekening van de werknemer.

Art. 11.De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheques in elektronische vorm op de maaltijdchequerekening worden geplaatst.

De elektronische maaltijdcheque mag enkel worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. HOOFDSTUK VI. - Juridisch kader

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten ter uitvoering van het luik "koopkracht" voor het niet-rijdend personeel van het protocolakkoord van 24 juni 2015 voor het rijdend en niet-rijdend personeel van de ondernemingen voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 13.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2015 (nr. 130313). § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^