Koninklijk Besluit van 16 januari 1998
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002006
pub.
07/03/1998
prom.
16/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur, inzonderheid op de artikelen 1 en 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984, op artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984, op artikel 4 bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van 14 mei 1984 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 1993 en op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 6 juni 1997;

Gelet op het protocol nr. 281 van 17 december 1997 van het Comité van de federale, de gemeenschaps en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984, worden de woorden "bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Openbaar ambt" vervangen door de woorden "bij het Ministerie van Ambtenarenzaken".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Onze Minister van Binnenlandse zaken en Openbaar ambt" vervangen door de woorden "Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren";2° in het derde lid worden de woorden "Onze Eerste Minister" vervangen door de woorden "Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren".

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984 worden de woorden "Onze Minister van Binnenlandse zaken en Openbaar ambt" vervangen door de woorden "Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren".

Art. 4.Artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 14 mei 1984 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 1993 wordt vervangen door de volgende bepaling: «

Art. 4bis.Bij de Dienst van Algemeen Bestuur wordt een Dienst Mobiliteit opgericht.

Deze dienst heeft als opdracht: 1° te zorgen voor de wedertewerkstelling van de personeelsleden van de overheidsdiensten bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die elke aanwijzing voor een betrekking hebben verloren of die voor een andere betrekking dan de hunne moeten worden aangewezen, de noodzakelijke maatregelen te bestuderen en toe te passen om de moeilijkheden bij de wedertewerkstelling van die personeelsleden uit de weg te ruimen, onder meer door ze een opleiding te doen volgen;2° elke inlichting te leveren die nuttig is voor de personeelsleden die kandidaat zijn voor een vrijwillige mobiliteit;hij verkrijgt daartoe van de overheidsdiensten, op grond van de tabel die bij dit besluit is gevoegd, een driemaandelijks overzicht van de vacante betrekkingen en van de personeelsbezetting; 3° te zorgen voor de prioritaire uitvoering van de maatregelen van de mobiliteit van ambtswege en van de vrijwillige mobiliteit tegenover de werving".

Art. 5.Artikel 5 van hetze!fde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1984, worden de woorden "Onze Minister van Binnenlandse zaken en Openbaar ambt" vervangen door de woorden "Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren. »

Art. 7.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 9.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 16 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^