Koninklijk Besluit van 16 januari 2004
gepubliceerd op 03 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de verplichte inschrijving op de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003202188
pub.
03/03/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 januari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002 Verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2002 onder het nummer 64739/CO/327) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door het Waalse Gewest of door de « Dienststelle für Personen mit Behinderung ».

Onder « werknemers » wordt verstaan : de arbeid(st)ers en de bedienden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Op de loonfiche van de werknemers moet een expliciete vermelding voorkomen van het statuut en van de professionele categorie, evenals van het niveau van de functieclassificatie waartoe het personeelslid behoort.

Art. 3.In het kader van de toepassing van de algemene bepaling in artikel 2, zal er rekening gehouden worden met de verschillende reglementaire en conventionele bepalingen die in de gewesten of op ondernemingsniveau bepaald zijn.

Art. 4.Aangezien deze collectieve arbeidsovereenkomst tot doel heeft de werknemers in te lichten door middel van de loonfiche, kan de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen wijzigingen tot gevolg hebben van de professionele categorie of van het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemers behoren.

De wettelijke regels met betrekking tot her informeren van de bestaande overlegorganen dienen nageleefd te worden. HOOFDSTUK III. - Geldigheid en slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2002 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partij mits een opzeggingstermijn van 3 maanden wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^