Koninklijk Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012561
pub.
07/03/1998
prom.
16/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993 betreffende de classificatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993, gesloten in het Paritair comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 juli 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993 betreffende de classificatie.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993 betreffende de classificatie (Overeenkomst geregistreerd op 10 juli 1995 onder het nummer 38304/CO/121)

Artikel 1.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993 betreffende de classificatie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 juli 1994, wordt als volgt gewijzigd : « Categorie 1.A. Gewone schoonmaak.

Personeel belast met het schoonmaken van kantoren, laboratoria, scholen, winkels, privé woningen, schouwburgen, zone C van algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen (zoals bepaald in het informatiebulletin "Hygiène Hospitalière" volume 10 - nr. 2 van 1988) enz.

Beschrijving van de zones : zone A : zones met groot risico : - operatiekwartier - bevallingskwartier - intensieve zorgen - neonatologie - dienst kunstnierbehandeling - dienst brandwonden - diensten waar zieken worden behandeld met immuno-ontheffers : in de oncologie in de hematologie (inbegrepen de eenheden voor steriele verzorging) in de transplantatie - omgekeerd : de kamers van besmette zieken. zone B : zones met middelmatig risico : - eenheden voor normale zorgen : chirurgie geneeskunde kraamkliniek pediatrie - medico technische diensten zone C : zones met klein risico : - waar een onderscheid moet gemaakt worden tussen deze waar een medische activiteit plaats heeft : consultatie, wachtkamer... en deze van het administratieve type : - gangen - administratie.

Personeel belast met de schoonmaak van niet gemedicaliseerde instellingen voor verzorging van de derde leeftijd : - woningen; - service flats; - woningcomplexen met dienstverlening; - rusthuizen - (Katzschaal 0 en A); - dagcentra; - nachtcentra.

Wanneer een arbeider functies vervult in verschillende zones, zal hij recht hebben op de loonvoet, die overeenkomt met de best betaalde zone.

De categorie 1.Abis wordt geschrapt.

Categorie 1.B Personeel belast met de schoonmaak van werkplaatsen, van de productiehallen, en van lokalen die vochtig zijn, van nature stofferig, vettig en olieachtig; de werkposten die hoofdzakelijk bestaan uit het reinigen van sanitaire inrichtingen.

Personeel belast met de schoonmaak van algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen (volgens de difinitie van de wet van 7 augustus 1987) in de zones A en B, zoals vastgesteld in het informatiebulletin "Hygiène Hospitalière" volume 10 - nr. 2 van 1988.

Personeel belast met de schoonmaak van gemedicaliseerde instellingen voor verzorging van de derde leeftijd : - rust- en verzorgingstehuizen (RVT) (met permanente verzorging - Katzschaal B en C); - acute verzorging; - volgens het soort bedden : geriatrie en V bedden.

Reiniging van laboratoria die bijzondere kenmerken vertonen, die afwijken van onderwijs- of kantoortoestanden valt onder 1.B. Bij wijze van voorbeeld vallen onder 1.B : research-laboratoria voor aids, biologische laboratoria met besmettingsrisico, in tegenstelling tot talenlabo's en labo's sociaal recht die onder 1.A. vallen.

Categorie 8. C. - Meewerkende 1e operator Is in het bezit van een rijbewijs dat geldig is voor voertuigen C en E, met ADR-attest. Hij heeft een effectieve minimumervaring van drie jaar in de functie 8. B4.

Elke operator 8. B4 zal op zijn verzoek een opleiding krijgen die hem de bekwaamheid verstrekt om op een zelfstandige manier werken te kunnen uitvoeren en/of af te maken. Hij beschikt bijgevolg over de algemene kennis van de verschillende reinigingstechnieken, en heeft met succes de gespecialiseerde cursussen gevolgd zowel op technisch als op veiligheidsgebied.

Het behalen van de nodige rijbewijzen maakt deel uit van de vorming.

De arbeidsovereenkomsten en hun bijvoegsels zullen de categorieën vermelden waartoe de arbeiders(sters) behoren.

De eisen voorzien in de omschrijving van de categorie 8. C zijn minimumeisen en ze vormen één geheel.

De werknemers die gedurende vijf jaar de functie 8. B4 hebben uitgeoefend en die met succes de gespecialiseerde cursussen zowel op technisch als op veiligheidsgebied gevolgd hebben, worden automatisch gepromoveerd van de categorie 8. B4 naar 8. C. De beschrijving van de andere categorieën blijft ongewijzigd. ».

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1995 en heeft dezelfde geldigheidsduur als deze welke zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^