Koninklijk Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 22 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003298
pub.
22/07/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst de samenstelling bepaalt van het directiecomité van de verschillende federale overheidsdiensten;

Overwegende dat krachtens artikel 4 van dit besluit, onder meer, de hoofden van de operationele diensten deel uitmaken van het directiecomité;

Overwegende dat echter geen enkele definitie wordt gegeven van het begrip « hoofden van de operationele diensten »;

Overwegende dat, volgens het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, de houders van de managementfuncties 1 verantwoordelijk zijn voor de verschillende operationele diensten;

Overwegende dat, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën, verschillende houders van de managementfuncties 2, gedurende het bestaan van de voorlopige cel, werden belast met de hoge leiding van verscheidene administraties, sectoren en diensten; dat zij aldus dienen te worden beschouwd als de hoofden van de operationele diensten van de administraties, sectoren en diensten waarvan ze de hoge leiding hebben;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 19 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 maart 2008;

Gelet op het advies 44.560/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juni 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat benoemingsbewegingen werden aangevat bij de Federale Overheidsdienst Financiën; dat het onderzoek van de ontvangen kandidaturen dient te worden verricht door een rechtsgeldig samengesteld directiecomité; dat andere aanwijzigingsprocedures, zoals de terbeschikkingstelling van de parketten of van de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit en de benoeming van de leden van het college van de fiscale bemiddelingsdienst, lopende zijn; dat deze verschillende procedures dienen afgehandeld binnen een redelijke termijn teneinde de continuïteit van de openbare dienst niet in het gevaar te brengen; dat dringend dit besluit dient te worden genomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Gedurende de duur van de voorlopige cel en voor de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst zijn de hoofden van de operationele diensten bij de Federale Overheidsdienst Financiën: - de houders van een managementfunctie 1; - de administrateur Invordering; - de administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen; - de administrateur Douane en Accijnzen; - de administrateur Fraudebestrijding.

Art. 2.De leden van het directiecomité mogen zich in geen geval laten vervangen.

De voorzitter wijst het lid van het directiecomité aan dat hem ingeval van afwezigheid of van verhindering vervangt. Bij ontstentenis van dergelijke aanwijzing wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid, titularis van de managementfunctie 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^