Koninklijk Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 23 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003299
pub.
23/07/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997 en 24 juni 1999; - artikel 88; - bijlage III, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 december 2007 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 maart 2008 en 18 juni 2008;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, artikel 6, § 2, eerste lid, 4°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting, gewijzigd bij het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing vastgesteld op de bezoldigingen die vanaf de maand augustus 2008 worden betaald of toegekend; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing, wordt vervangen als volgt : « De Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 16,70 EUR en wordt toegekend wanneer het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen in hoofde van de betrokken werknemer minstens 6.940 EUR en maximum 25.325 EUR bedraagt. »

Art. 2.Artikel 3, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 16,70 EUR en wordt toegekend wanneer het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen in hoofde van de betrokken bedrijfsleider minstens 5.790 EUR en maximum 24.215 EUR bedraagt. ».

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing vastgesteld op de bezoldigingen die vanaf de maand augustus 2008 worden betaald of toegekend.

Art. 4.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992 Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993 Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993 Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 11 februari 1997 Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997 Koninklijk besluit van 5 december 1997, Belgisch Staatsblad van 31 december 1997 Koninklijk besluit van 24 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1999 Koninklijk besluit van 7 december 2007, Belgisch Staatsblad van 17 december 2007 Koninklijk besluit van 18 maart 2008, Belgisch Staatsblad van 25 maart 2008 Koninklijk besluit van 18 juni 2008, Belgisch Staatsblad van 23 juni 2008 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, Belgisch Staatsblad van 17 januari 1989 Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001 Decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting, Belgisch Staatsblad van 26 september 2006 Decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, Belgisch Staatsblad van 13 juni 2008 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^