Koninklijk Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 18 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009652
pub.
18/07/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op de beslissing genomen op 4 maart 2008 door het Bureau van de Vergadering van Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome om de periode voor benoeming van de kandidaten voor de derde gewone verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof vast te stellen van 21 juli tot 13 oktober 2008;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 11 april 2008 om de selectieprocedure voor een Belgische kandida(a)t(e) voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof op gang te brengen;

Overwegende dat de vacantverklaring van het ambt bij het Internationaal Strafgerechtshof werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2008;

Overwegende dat Mevr. Christine Van den Wyngaert en de heren Alain Bloch en Patrick Duinslaeger hun kandidatuur binnen de wettelijke termijn bij de minister van Justitie hebben ingediend;

Overwegende dat de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie op 6 mei 2008 werd verzocht de kandidaturen te rangschikken;

Overwegende dat die Benoemingscommissie de lijsten met de rangschikking van de kandidaten, opgesteld overeenkomstig artikel 42 van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen en overeenkomstig artikel 36 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, samen met het proces-verbaal van voordracht op 30 juni 2008 tegen ontvangstmelding aan de Minister van Justitie heeft bezorgd;

Overwegende dat die rangschikkingslijsten als volgt zijn opgesteld : - lijst A : 1. Van den Wyngaert Christine 2.Bloch Alain 3. Duinslaeger Patrick - lijst B : 1.Van den Wyngaert Christine 2. Bloch Alain 3.Duinslaeger Patrick Overwegende dat overeenkomstig artikel 42, § 3, van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, de beslissing inzake de keuze van een Belgische kandidaat voor de verkiezing tot rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof « op één van de twee eerst gerangschikte personen van elke lijst » betrekking moet hebben.

Overwegende dat de commissie Mevr. Christiane, alias Christine, Van den Wyngaert als eerste heeft geplaatst in de rangschikking, op beide rangschikkingslijsten;

Overwegende dat zij bijgevolg aan alle wettelijke voorwaarden voor aanwijzing voldoet;

Overwegende dat, op grond van wat voorafgaat, de aanwijzing van de voorgestelde kandidate moet plaatsvinden;

Gelet op het overleg over dit koninklijk besluit in de Ministerraad van 11 juli 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Christiane, alias Christine, Van den Wyngaert, geboren te Antwerpen op 2 april 1952, wordt aangewezen als Belgische kandidate voor de verkiezing tot rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof, voor de derde gewone verkiezing die zal plaatsvinden tijdens de zevende sessie van de Vergadering van Staten die Partij zijn.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^