Koninklijk Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 05 september 2008

Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009723
pub.
05/09/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege sluiten tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, artikel 31, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege sluiten tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, artikel 2;

Overwegende dat de gedetailleerde omschrijving van de elementen die deel moeten uitmaken van het verslag van de directeur, zoals bepaald door het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege sluiten tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, verder moet worden aangevuld voor wat betreft het elektronisch toezicht;

Overwegende dat deze noodzaak tot aanpassing voorvloeit uit de aanpassingen doorgevoerd door het koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege sluiten tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, artikel 2.

Overwegende dat het bijgevolg van belang is te expliciteren dat de directeur voor zijn verslag, in het kader van een verzoek tot elektronisch toezicht, aan het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht een verslag vraagt over minimum de twee punten die in voorliggend koninklijk besluit worden opgesomd.

Gelet op advies 44.724/2 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege sluiten tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragraaf 2, luidende : « § 2. Ingeval de te beoordelen strafuitvoeringsmodaliteit een elektronisch toezicht betreft, vraagt de directeur aan het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht een verslag over minimum de volgende punten : - de materiële omstandigheden waarin het elektronisch toezicht zal worden uitgevoerd; - het akkoord van de meerderjarige personen die verblijven op de plaats waar het elektronisch toezicht ten uitvoer zal worden gelegd. »

Art. 2.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^