Koninklijk Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 08 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022431
pub.
08/08/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, artikel 4, tweede lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, artikel 8, § 2, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 december 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2006 en 3 augustus 2007;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 1 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting d.d. 8 juli 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft aan gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag genieten, vanaf de maand augustus 2008 een jaarlijkse leeftijdbijslag toe te kennen; overwegende dat dit besluit zo snel mogelijk moet worden genomen opdat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers bevoegd voor de uitbetaling van deze aanvulling in staat zou zijn tijdig de nodige praktische maatregelen te nemen om de uitbetaling tijdig te kunnen verzekeren, wat onder andere een redelijke termijn vergt opdat deze Rijksdienst zich op administratief vlak en op het vlak van informatica kan organiseren;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, wordt het eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 december 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2006 en 3 augustus 2007, vervangen als volgt : « Het kind dat gerechtigd is op kinderbijslag bij toepassing van de wet heeft eveneens recht op leeftijdsbijslagen tegen de bedragen en volgens de regels bepaald bij de artikelen 44, § 2, en 44ter, van de samengeordende wetten. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 juni 2008.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^