Koninklijk Besluit van 16 juli 2009
gepubliceerd op 30 juli 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009539
pub.
30/07/2009
prom.
16/07/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2009. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, de artikelen 209, 210 en 211;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jacques De Lentdecker, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Art. 2.De heer Frank Schuermans, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^