Koninklijk Besluit van 16 juni 2004
gepubliceerd op 13 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201831
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 8 december 1995 en 8 oktober 1998, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 17 februari 1996.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 november 1998.

Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003 Toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden (Overeenkomst geregistreerd op 15 september 2003 onder het nummer 67506/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters en hun werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de seizoen- en gelegenheidswerknemers als bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Er wordt jaarlijks een syndicale premie toegekend. Het globaal jaarlijks bedrag ervan wordt toegekend aan de werklieden en werksters die op 30 juni van de referteperiode, lopende van 1 juli van een bepaald kalenderjaar tot 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar, terzelfdertijd en dat gedurende minstens twaalf maanden : a) lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de landbouw;b) krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een in artikel 1 bedoelde onderneming.

Art. 3.Aan de werklieden en werksters die tijdens de referteperiode minder dan twaalf maanden voldoen aan de in artikel 2, a) en b) vermelde voorwaarden, wordt de syndicale premie toegekend naar rato van 1/12de van het globaal jaarlijks bedrag en dit overeenkomstig de hierna vermelde formule.

Onder dezelfde voorwaarden wordt aan de tijdens de referteperiode gepensioneerde werklieden en werksters, alsmede aan de echtgenoot of echtgenote van een tijdens de referteperiode overleden werkman of werkster de syndicale premie toegekend : * Voltijdsen : voor elk kwartaal uit de referteperiode wordt in functie van het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen x/12den van het globaal bedrag toegekend en dit overeenkomstig de volgende vaststelling : - minder dan 22 dagen : 1/12; - van 22 tot en met 43 dagen : 2/12; - 44 dagen en meer : 3/12. * Deeltijdsen : voor elk kwartaal uit de referteperiode wordt in functie van het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen x/12den van het globaal bedrag toegekend en dit overeenkomstig de volgende vaststelling : - minder dan 10 dagen : 1/12; - van 11 tot en met 21 dagen : 2/12; - 22 dagen en meer : 3/12. * Voor de toepassing van deze formule wordt onder "gelijkgestelde dagen" verstaan : de dagen die voor de toepassing van de reglementering inzake de jaarlijkse vakantie voor handarbeiders als gelijkgestelde dagen worden gekwalificeerd. De gepresteerde en gelijkgestelde dagen worden afgelezen uit de R.S.Z.-aangifte.

Art. 4.De werklieden en werksters ontvangen in de maand december, volgend op een bepaalde referteperiode van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", een attest van rechthebbende. Dit attest vermeldt de arbeids- en gelijkgestelde dagen bedoeld in artikel 3 en dit met betrekking tot de in artikel 2 aangegeven referteperiode.

Art. 5.De interprofessionele organisaties van werknemers, bedoeld in artikel 2, verifiëren of de werkman of werkster gedurende de ganse referteperiode aangesloten was bij de werknemersorganisatie. Dit aspect kan gecontroleerd worden door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw". HOOFDSTUK III. - Bedrag

Art. 6.Voor wat de premie betreft die betrekking heeft op de referteperiode van 1 juli 2002 tot 30 juni 2003 en die uitbetaald wordt vanaf december 2003 bedraagt de syndicale premie : 68,19 EUR. - globaal jaarlijks bedrag voor 2003 : 68,19 EUR; - per 1/12de : 5,68 EUR. HOOFDSTUK IV. - Uitbetaling

Art. 7.In toepassing van artikel 6, b), van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, wordt de syndicale premie uitbetaald ten laste van het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de landbouw". De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een syndicale premie.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van tenminste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^