Koninklijk Besluit van 16 juni 2006
gepubliceerd op 28 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009487
pub.
28/06/2006
prom.
16/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 186, vijde lid, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1969 en 22 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de wet van 19 januari 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Werk en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 1999, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken, wordt vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Werk en Onze Minister van Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^